Nowe oświadczenia rad nadzorczych spółek notowanych na GPW (aktualizacja 28.02.2019)

1940
views

Zgodnie z wymogami § 70 oraz § 71 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (W Dz. U. nr 757 z 2018 r.) rady nadzorcze spółek notowanych na GPW zostały zobligowane do opublikowania nowych oświadczeń i dokonanej oceny:

  • informację sporządzoną na podstawie oświadczenia rady nadzorczej lub osoby nadzorującej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, wraz ze wskazaniem, że: a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, c) emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską;
  • oświadczenie rady nadzorczej lub osoby nadzorującej stwierdzające, że: a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych – w przypadku gdy został powołany komitet audytu, b) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorującemu lub kontrolującemu, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego lub kontrolującego w roli komitetu audytu – w przypadku pełnienia obowiązków komitetu audytu przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący lub kontrolujący, c) komitet audytu albo rada nadzorcza lub inny organ nadzorujący lub kontrolujący, w przypadku powierzenia temu organowi sprawowania funkcji komitetu audytu, wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach;
  • ocenę dokonaną przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący wraz z uzasadnieniem, dotyczącą sprawozdania z działalności grupy kapitałowej emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Przykładowe oświadczenia za 2018 rok:

GPW w Warszawie (28.02.2019)

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/Infomacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_201902280859212497.pdf

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_funkcjonowania_Komitetu_Audytu_2018_201902280859212497.pdf

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/Ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdan_za_2018_r_201902280859212497.pdf

Netia S.A. (28.02.2019)

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/Raport_roczny_201902281003102709.pdf (str. 109, str. 121, str. 125)

Remak S.A. (28.02.2019)

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/SAR2018_Informacja_Zarzadu_o_dokonaniu_wyboru_audytora_201902280940352831.pdf

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/RN_oswiadczenie_dotyczace_Komitetu_Audytu_201902280940352831.pdf

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/RN_ocena_SF_i_Sprawozdania_z_dzialalnosci_REMAK_SA_201902280940352831.pdf

Alior Bank S.A. (28.02.2019)

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_Komitetu_Audytu_201902281342700692.pdf

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/Ocena_Sprawozdan_dokonana_przez_Rade_Nadzorcza_Alior_Banku_S.A_201902281342700692.pdf

Bank Pekao S.A. (26.02.2019)

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/Ocena_RN_dot_sprawozdan_2018_201902261028516728.pdf

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/Oswiadczenie_RN_w_zakresie_funkcjonowania_Komitetu_ds_Audytu_2018_201902261028516728.pdf

Bank Millennium S.A. (25.02.2019)

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/4_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_do_raportow_rocznych_pkt_7_8_201902250534004631.pdf

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/5_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_do_raportow_rocznych_pkt_14_12_201902250534004631.pdf

Santander Bank Polska S.A. (22.02.2019)

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_2018_pol_201902220203042015.pdf

Orbis S.A. (21.02.2019)

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_2018_201902211981151662.pdf

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/Ocena_RN_sprawozdanie_Zarzadu_i_SF_Orbis_R2018_201902211981151662.pdf

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/Oswiadczenie_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej_Orbis_R2018_201902211981151662.pdf

Żywiec S.A. (13.02.2019)

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/VI._Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_Grupa_Kapitalowa_Zywiec_S.A._2018_201902130690439767.pdf

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/III._Oswiadczenia_Zarzadu_Grupy_Zywiec_S.A._2018_201902130433292426.pdf (str. 10)

Mostostal Zabrze (8.02.2019)

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_Komitetu_Audytu_201902080807123935.pdf 

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_oceny_sprawozdan_201902080807123935.pdf

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/Informacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_201902080807123935.pdf