Nowe oświadczenia rad nadzorczych spółek notowanych na GPW (aktualizacja 22.02.2019)

101
views

Zgodnie z wymogami § 70 oraz § 71 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (W Dz. U. nr 757 z 2018 r.) rady nadzorcze spółek notowanych na GPW zostały zobligowane do opublikowania nowych oświadczeń i dokonanej oceny:

  • informację sporządzoną na podstawie oświadczenia rady nadzorczej lub osoby nadzorującej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, wraz ze wskazaniem, że: a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, c) emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską;
  • oświadczenie rady nadzorczej lub osoby nadzorującej stwierdzające, że: a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych – w przypadku gdy został powołany komitet audytu, b) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorującemu lub kontrolującemu, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego lub kontrolującego w roli komitetu audytu – w przypadku pełnienia obowiązków komitetu audytu przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący lub kontrolujący, c) komitet audytu albo rada nadzorcza lub inny organ nadzorujący lub kontrolujący, w przypadku powierzenia temu organowi sprawowania funkcji komitetu audytu, wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach;
  • ocenę dokonaną przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący wraz z uzasadnieniem, dotyczącą sprawozdania z działalności grupy kapitałowej emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Przykładowe oświadczenia za 2018 rok:

Santander Bank Polska (22.02.2019)

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_2018_pol_201902220203042015.pdf

Orbis S.A. (21.02.2019)

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_2018_201902211981151662.pdf

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/Ocena_RN_sprawozdanie_Zarzadu_i_SF_Orbis_R2018_201902211981151662.pdf

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/Oswiadczenie_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej_Orbis_R2018_201902211981151662.pdf

Żywiec S.A. (13.02.2019)

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/VI._Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_Grupa_Kapitalowa_Zywiec_S.A._2018_201902130690439767.pdf

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/III._Oswiadczenia_Zarzadu_Grupy_Zywiec_S.A._2018_201902130433292426.pdf (str. 10)

Mostostal Zabrze (8.02.2019)

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_Komitetu_Audytu_201902080807123935.pdf 

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_oceny_sprawozdan_201902080807123935.pdf

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-02/Informacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_201902080807123935.pdf