Odpowiedzialność zarządów i rad nadzorczych jzp (źródło: Komisja Nadzoru Audytowego)

607
views

Zwracamy uwagę, że na członkach zarządów i rad nadzorczych spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie, aby sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności spełniały wymagania przewidziane przepisami prawa.
Zgodnie z art. 4a ustawy o rachunkowości kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie (a zatem również wymogi MSSF).
W przypadku niesporządzania sprawozdań finansowych, sporządzenia ich niezgodnie z przepisami lub zawarcia w tych sprawozdaniach nierzetelnych danych osoby te podlegają grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie (art. 77 pkt 2 ustawy o rachunkowości).

Również ustawa o ofercie publicznej przewiduje sankcje dla członków zarządów i rad nadzorczych za naruszenie obowiązków sprawozdawczych. W myśl art. 96 ust. 6 pkt 2 tej ustawy za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących raportów okresowych KNF może nałożyć na członka zarządu spółki publicznej karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł. Zgodnie z art. 96 ust. 6a pkt 2 ww. ustawy członek rady nadzorczej w przypadku rażącego naruszenia obowiązków sprawozdawczych może zostać ukarany karą pieniężną do wysokości 100 000 zł. Natomiast odpowiedzialność karna osób odpowiedzialnych za podawanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdziwych danych w informacjach okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości, została określona w art. 100 ww. ustawy.

W zapewnieniu wysokiej jakości sprawozdań finansowych ważną rolę odgrywają również komitety audytu. Obowiązek tworzenia komitetu audytu przez Jednostki Zainteresowania Publicznego (JZP) istnieje w Polsce od 2009 r., jednakże ich rola i odpowiedzialność zostały znacznie wzmocnione w ustawie o biegłych rewidentach, implementującej Dyrektywę 2014/56/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz w Rozporządzeniu w sprawie ustawowych badań sprawozdań finansowych JZP. Zgodnie z przepisami ww. ustawy w skład komitetu audytu wchodzi przynajmniej trzech członków, z czego przynajmniej jeden posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Od członków komitetu audytu wymaga się również posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa JZP. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, powinna być niezależna od danej JZP (warunki niezależności są określone ustawowo). W mniejszych JZP zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej i rewizji finansowej, systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, a także kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej.

Źródło: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_2019_MSSF_do_publikacji_64780.pdf – str 10 i 11