Nowe obowiązki rad nadzorczych

657
views

Transakcje z pomiotami powiązanymi (tj. których wartość przekracza 5% sumy aktywów) będą wymagały zgody rady nadzorczej.

Wynika to z zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828

(42) Transakcje z podmiotami powiązanymi mogą powodować szkodę dla spółek i ich akcjonariuszy, ponieważ transakcje takie mogą dawać podmiotowi powiązanemu okazję do zawłaszczenia wartości należących do spółki. Dlatego też ważne jest istnienie odpowiednich zabezpieczeń służących ochronie interesów spółek i akcjonariuszy. Z tego względu państwa członkowskie powinny zapewnić, aby istotne transakcje z podmiotami powiązanymi podlegały zatwierdzeniu przez akcjonariuszy lub organ administracyjny lub nadzorczy zgodnie z procedurami uniemożliwiającymi podmiotowi powiązanemu czerpanie korzyści ze swojej pozycji i zapewniającymi odpowiednią ochronę interesu spółki i akcjonariuszy, którzy nie są podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r.

Źródło:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0828&from=PL