Rada nadzorcza w fundacji rodzinnej

265
views

Ministerstwo Rozwoju (dawnej: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) pracuje nad rozwiązaniami prawnymi powołującymi do życia nową formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej – fundację rodzinną.

Jedną z konsultowanych kwestii jest sposób funkcjonowania w fundacji rodzinnej rady nadzorczej.

Fakultatywnym organem, podobnie jak w większości innych krajów, mógłby być organ nadzoru (zwany najczęściej „radą protektorów”). Tu warto zwrócić uwagę, że pewną specyfiką fundacji rodzinnej jest to, że organ nadzoru nie musi być kolegialny. Doświadczenia innych państw europejskich pokazują, że rolę protektora pełni bowiem często zaufany prawnik rodziny.
Protektorem albo członkiem rady protektorów mogłaby być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Protektorem albo członkiem rady protektorów powinien móc być również beneficjent.
Powołania i odwołania protektora albo członków rady protektorów dokonywałby fundator, a po jego śmierci, uprawnienie to przysługiwałoby osobie upoważnionej na podstawie statutu.
Oczywisty przy tym wydaje się zakaz jednoczesnego pełnienie funkcji w organie zarządzającym fundacji z funkcją w organie nadzorczym.”

Wszystkich zainteresowanych wyrażeniem swojej opinii w tym zakresie zapraszamy do kontaktu.

Aktualny stan prac nad nowymi rozwiązaniami – stan na 5.01.2020:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/raport-z-konsultacji-zielonej-ksiegi-fundacji-rodzinnej (20.12.2019)

https://www.gov.pl/web/rozwoj/mpit-chce-kolejnych-ulatwien-w-sukcesji-firm–rozpoczynamy-konsultacje-nt-fundacji-rodzinnej (13.09.2019)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych projektem fundacji rodzinnej do udziału w konferencji, poświęconej kluczowym aspektom tej instytucji, które stanowią największe wyzwania, w szczególności aspekty podatkowe i spadkowe, która odbędzie się 24 stycznia 2020 roku.

/zdjęcie: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii/