Likwidacja 5 lat rotacji biegłego rewidenta w jzp (projekt)

45
views

Zgodnie z planowanymi zmianami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (projekt) uchylony zostanie 5-letni termin* rotacji dla badania ustawowego w jednostce zainteresowania publicznego

Art. 31. W ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, 1571, 2217 i 2200) w art. 134 uchyla się ust. 1.

Art. 134. 1. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 537/2014, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat.

* będzie obowiązywał 10-letni okres rottacji