Średnie rentowności netto wg branż za 2019 rok

209
views
Sektorliczba podmiotów201920182017
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2674,7%8,8%13,0%
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE137565,3%5,5%5,7%
Produkcja artykułów spożywczych20354,1%4,4%4,4%
Produkcja napojóws1267,6%7,0%5,9%
Produkcja wyrobów tytoniowych104,1%4,1%3,9%
Produkcja wyrobów tekstylnych3273,8%4,1%5,0%
Produkcja odzieży3687,4%9,0%7,2%
Produkcja skór i wyrobów skórzanych1146,7%9,0%7,7%
Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny6926,6%6,3%7,7%
Produkcja papieru i wyrobów z papieru41010,2%10,5%9,0%
Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji3435,9%6,1%6,9%
Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej363,8%5,3%6,7%
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych4837,3%6,6%8,1%
Produkcja wyrobów farmaceutycznych8613,3%10,4%5,7%
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych13146,7%6,1%6,5%
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych69210,2%8,6%9,2%
Produkcja metali2532,5%4,9%4,5%
Produkcja wyrobów z metali23796,7%6,2%6,3%
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych3243,9%3,3%2,6%
Produkcja urządzeń elektrycznych4992,9%3,7%2,9%
Produkcja maszyn i urządzeń9136,8%6,4%7,1%
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep4574,0%3,6%4,5%
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego1774,4%7,0%6,9%
Produkcja mebli6495,3%4,7%5,3%
Pozostała produkcja wyrobów2746,0%6,1%6,2%
Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń7954,5%5,4%5,7%
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ 4445,4%6,2%10,1%
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI; REKULTYWACJA14366,5%5,5%6,5%
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody4245,1%6,3%5,0%
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków3574,9%7,6%9,6%
Gospodarka odpadami; odzysk surowców6277,8%4,3%5,8%
BUDOWNICTWO46936,6%6,5%5,0%
HANDEL; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH133763,1%3,0%3,0%
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi oraz ich naprawa12732,0%2,2%2,2%
Handel hurtowy73963,1%3,0%3,2%
Handel detaliczny47073,6%3,4%2,9%
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA30254,2%4,0%4,3%
Transport lądowy i rurociągowy22604,2%4,7%4,8%
Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport7064,4%3,4%3,0%
ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA10928,8%7,3%9,1%
INFORMACJA I KOMUNIKACJA19899,3%5,7%7,5%
OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI19527,9%7,7%9,6%
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA28018,7%6,5%11,8%
ADMINISTROWANIE I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA20025,2%4,5%4,4%
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA15852,1%1,7%2,2%
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ2391,9%3,0%3,3%

Źródlo: obliczenia własne na podstawie danych GUS (firmy zatrudniające 10+ pracowników).
Rentowność netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży