Proces badania inwentaryzacji w przypadku badania prowadzonego w sposób zdalny

155
views

Na stronach Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) zaprezentowano skrót wytycznych przygotowanych przez ICAEW Technical Advisory Service, organizację członkowską IFAC, dotyczących procesu inwentaryzacji w przypadku badania prowadzonego w sposób zdalny.

Dokument dostępny jest na stronie: https://pana.gov.pl/media/thkprbhq/proces-badania-inwentaryzacji-w-przypadku-badania-prowadzonego-w-spos%C3%B3b-zdalny-w-%C5%9Bwietle-wytycznych-zaprezentowanych-na-stronie-ifac_.pdf

Najważniejsze zapisy

Obecność wirtualna
Biegły rewident może podjąć próbę uczestnictwa w inwentaryzacji w sposób wirtualny, na przykład za pomocą urządzeń lub połączeń wideo. ICAEW zwraca uwagę, że do tej metody należy podchodzić z ostrożnością, ponieważ występują w niej ryzyka nieodłączne wynikające z konieczności zaufania osobie obsługującej urządzenia oraz braku możliwości dotarcia
do niewidocznych, przestarzałych lub uszkodzonych zapasów. ICAEW w takim przypadku wskazuje na konieczność zwiększenia liczebności próby i zaleca dodatkowe wykonanie procedur kontrolnych w późniejszym terminie.

Udział w inwentaryzacji w innym terminie
Zgodnie ze standardem, jeśli biegły rewident nie jest w stanie uczestniczyć w inwentaryzacji w drodze spisu z natury, może wykonać niektóre procedury w innym terminie, stosując przeliczenia umożliwiające prezentację stanu przeliczanych zapasów na dzień bilansowy. Jest to szczególnie możliwe do wykonania, jeśli obroty ulegną znacznemu zmniejszeniu. ICAEW wskazuje jednak, że należy rozważyć, jaki wpływ ma upływ czasu pomiędzy wykonaniem procedur przez biegłego, a dniem bilansowym.
ICAEW przypomina, że każde podejście do badania zapasów wymaga uwzględnienia jakości ewidencji zapasów oraz wewnętrznej kontroli jednostki nad tą ewidencją.

Inwentaryzacja zapasów w posiadaniu strony trzeciej
Zgodnie ze standardem MSB 501 w przypadku zapasów w posiadaniu strony trzeciej można polegać na potwierdzeniu otrzymanym od tej strony w odniesieniu do ilości i stanu zapasów. ICAEW wskazuje jednak na zachowanie zawodowego sceptycyzmu, co może wymagać starannej oceny potwierdzeń dostarczonych przez strony trzecie.

Wpływ wydłużenia okresu rozliczeniowego na procedury badania
Jako jeden z możliwych sposobów rozwiązania problemu z inwentaryzacją w okresie pandemii, ICAEW wskazuje rozważenie przez klienta wydłużenia okresu rozliczeniowego (czyli zmiany dnia bilansowego na późniejszą datę).

Implikacje dla sprawozdania biegłego rewidenta
Niemożliwość uczestnictwa w inwentaryzacji zapasów może mieć różne implikacje dla sprawozdania biegłego rewidenta, w zależności od uzyskanych dowodów badania.
Jeśli przeprowadzenie alternatywnych procedur badania dostarczy wystarczające i odpowiednie dowody badania do stwierdzenia, że w zapasach nie występują istotne błędy, to sprawozdanie biegłego rewidenta nie będzie wymagało zastrzeżenia w tym względzie.
Jeżeli jednak nie będzie możliwe przeprowadzenie procedur dostarczających takich dowodów, to biegły rewident powinien zmodyfikować swoją opinię w sprawozdaniu. Jak wskazuje ICAEW, w wielu przypadkach spowoduje to wydanie opinii z badania z zastrzeżeniem ze względu na ograniczenie zakresu badania.