Sprawozdawczość finansowa w czasie COVID-19 (webinarium)

225
views

Szczegółowe informacje na stronie https://www.pb.pl/konferencje/sprawozdawczosc-finansowa-w-czasie-covid-19-f2d1e046-6cd5-4285-9144-146d4830e871

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok będzie zupełnie inne. To oczywiste stwierdzenie niesie za sobą ogromny ładunek informacyjny. Z jednej strony niewątpliwie będzie ono mocno nacechowane pandemią i lockdownem, który dotknął nas w pierwszych miesiącach tego roku, ale – co może i ważniejsze – będzie musiało zawierać opis perspektywy na następne lataWartość informacyjna sprawozdania finansowego niewątpliwie wzrośnie. Ale główni księgowi i zarządy będą stały przed konkretnymi dylematami – choćby jak opisać niższą sprzedaż lub jej całkowity brak. Jak wycenić zapasy, czy też nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących. Natomiast dla czytających sprawozdania finansowe najprawdopodobniej głównym źródłem informacji nie będą już tylko i wyłącznie liczby, ale przede wszystkim opisy – czyli to co jednostka planuje. Odrębnym zagadnieniem jest większe niż w poprzednich latach ryzyko wystąpienia rachunkowości kreatywnej. Pokusa ukrycia lub wręcz przeciwnie, nadmiernego ujawnienia strat, będzie dużym wyzwaniem nie tylko dla sporządzających, ale i dla audytorów, kredytodawców czy innych interesariuszy.

O czym powiemy na webinarium?

  • jak opisać zmiany struktury sprzedaży lub wręcz jej brak?
  • jaki wpływ zmienne przychody mogą mieć na wartość zapasów?
  • utrata wartości aktywów i odpisy aktualizujące ich wartość w nowej perspektywie
  • jakie ryzyka mogę generować zagrożenie kontynuacji działalności?
  • jak opisać i zaprezentować skutki pandemii w sprawozdaniu finansowym?
  • trudności w sporządzaniu sprawozdawczości śródrocznej w czasie COVID-19
  • jak ważne będzie sprawozdanie z działalności jednostki za 2020 rok?
  • zwiększone ryzyko rachunkowości kreatywnej – czyli jak czytać sprawozdania za 2020 ror

Piotr Rybicki

Biegły Rewident, ekspert Corporate Governance

Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku. Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.