Podejście biegłego rewidenta do polityk wynagrodzeń i sprawozdania o wynagrodzeniach- stanowisko PIBR

147
views

Nowy przepis ustawy o ofercie publicznej wprowadził obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej oraz poddania tego sprawozdania ocenie biegłego rewidenta.

Art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczy nowego sprawozdania o wynagrodzeniach. Rada nadzorcza spółki publicznej co roku będzie przygotowywać sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej. Zakres sprawozdania jest określony w przywołanym przepisie. Sprawozdanie będzie podlegać ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych przepisem.

Pierwsze takie roczne sprawozdanie będzie sporządzone łącznie za lata 2019 – 2020 a jego ocena dokonana po raz pierwszy w 2021 roku.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach będzie sporządzane odrębnie od sprawozdania finansowego i raportu rocznego spółki a jego „ocena” będzie usługą atestacyjną, inną niż badanie sprawozdania finansowego, zaliczaną do czynności rewizji finansowej. Celem oceny przeprowadzanej przez biegłego rewidenta jest potwierdzenie, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera wszystkie wymagane przez prawo elementy. Odpowiedzialność za merytoryczną poprawność informacji wskazanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach spoczywa jedynie na członkach rady nadzorczej spółki.

Należy także zaznaczyć, iż usługa jako czynność rewizji finansowej jest usługą dozwoloną dla badanych jednostek zainteresowania publicznego, w myśl art. 136 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, zatem może ją świadczyć ta sama firma audytorska, która przeprowadza badanie sprawozdania finansowego.

Powyższe zostało potwierdzone przez Departament Rozwoju Rynku Finansowego w MF.

W celu wsparcia biegłych rewidentów PIBR planuje przygotowanie przykładowego raportu z wykonania tej usługi atestacyjnej.”

Zobacz również (odpowiedź Ministerstwa Finansów dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów): https://www.pibr.org.pl/assets/meta/5318,Odpowied%C5%BA%20na%20pismo%20PIBR.pdf

Źródło: https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/1444,Nowa-usluga-bieglego-rewidenta-dla-spolek-publicznych-