Wyniki branżowe za I półrocze 2020 r.

158
views
SektorLiczba podmiotówRentowność netto
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE237-2,6%
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE12 3943,4%
Produkcja artykułów spożywczych1 8274,1%
Produkcja napojów1115,7%
Produkcja wyrobów tekstylnych2915,2%
Produkcja odzieży3026,2%
Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny5855,0%
Produkcja papieru i wyrobów z papieru3739,4%
Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji2917,4%
Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej30-5,6%
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych4648,0%
Produkcja wyrobów farmaceutycznych8912,2%
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych1 1817,5%
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych6468,8%
Produkcja metali2491,1%
Produkcja wyrobów z metali2 1386,3%
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych2782,6%
Produkcja urządzeń elektrycznych4510,7%
Produkcja maszyn i urządzeń8456,0%
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep428-0,9%
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego161-5,2%
Produkcja mebli5815,2%
Pozostała produkcja wyrobów2465,7%
Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń7222,5%
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ 42110,1%
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI; REKULTYWACJA1 3487,7%
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody3924,1%
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków3583,9%
Gospodarka odpadami; odzysk surowców57310,5%
BUDOWNICTWO4 0484,8%
HANDEL; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH11 7172,4%
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi oraz ich naprawa1 1101,1%
Handel hurtowy6 5193,1%
Handel detaliczny4 0881,5%
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA2 6471,2%
Transport lądowy i rurociągowy1 9304,3%
Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport667-0,5%
ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA903-10,4%
INFORMACJA I KOMUNIKACJA1 8417,4%
OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI1 8166,7%
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2 5437,4%
ADMINISTROWANIE I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA1 8433,4%
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA1 4051,0%
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ218-2,0%

Źródlo: obliczenia własne na podstawie danych GUS (firmy zatrudniające 10+ pracowników).
Rentowność netto = wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży

Dane ogólne: http://nadzorkorporacyjny.pl/2020/08/lecimy-ostro-w-dol-czyli-wyniki-przedsiebiorstw-niefinansowych-za-ii-kwartal-2020-r/

Wyniki za 2019 rok: http://nadzorkorporacyjny.pl/2020/07/wyniki-branzowe-za-2019-r/