Czytanie sprawozdań finansowych – szkolenie 2 czerwca 2023 r.

1762
views

Zapraszam do udziału w szkoleniu pt. „Czytanie sprawozdań finansowych – przewodnik dla niewtajemniczonych”, które odbędzie się w formule on-line 2 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatora: https://infinito.edu.pl/katalog-szkolen/czytanie-sprawozdan-finansowych/2023-06-02

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Sprawozdania finansowe – podstawy prawne
2. Zasady budowy sprawozdania finansowego
3. Omówienie poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego
– bilans
– rachunek zysków i strat
– rachunek przepływów pieniężnych
– informacja dodatkowa
4. Analiza sprawozdania finansowego w ujęciu praktycznym
– wartości niematerialne i prawne
– środki trwałe
– zapasy
– należności
– zobowiązania
– inwestycje
– przychody i koszty
– środki pieniężne
5. Analiza wskaźnikowa
– rentowność
– płynność
– zadłużenie
– rotacja
6. Analiza finansowa w dobie pandemii COVID-19
7. Aktualne wyzwania w zakresie analizy i czytania sprawozdań finansowych
8. Czytanie sprawozdania z badania
9. Analiza sprawozdania skonsolidowanego
10. Specyfika analiza sprawozdania finansowego małej firmy
11. Pytania i odpowiedzi

Prowadzenie: Piotr Rybicki