Jak będzie wyglądała rada protektorów (rada nadzorcza) w Fundacji Rodzinnej?

720
views

15 października 2021 r. pojawiła się długo oczekiwana kolejna wersja (po konsultacjach) projektu Ustawy o fundacji rodzinnej.

Zasady funkcjonowania rady projektorów (rady nadzorczej) określają art. 54 – 60. Oto ich treść.

Art. 54.
1. Fundator w statucie może ustanowić radę protektorów.
2. Jeżeli liczba beneficjentów przekracza dwadzieścia pięć osób, ustanowienie rady protektorów jest obowiązkowe.
Art. 55.
1. Rada protektorów pełni funkcje nadzorcze w stosunku do zarządu w zakresie przestrzegania prawa i postanowień zawartych w statucie.
2. Statut fundacji rodzinnej może rozszerzyć uprawnienia rady protektorów, w szczególności przewidywać, że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady protektorów przed dokonaniem określonych czynności.
3. Informacje, dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia powinny zostać przekazane radzie protektorów niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania do zarządu lub osoby obowiązanej. Rada protektorów może ustalić dłuższy termin odpowiedzi na jej żądanie. Nie można ograniczać dostępu członków rady protektorów do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.
Art. 56.
Rada protektorów składa się z jednego albo większej liczby członków.
Art. 57.
1. Członkiem rady protektorów może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.Zgodę na pełnienie funkcji członka rady protektorów wyraża się w formie pisemnej.
Art. 58.
1. Członka rady protektorów powołuje się na pięcioletnią kadencję, chyba że statut stanowi inaczej.
2. Członek rady protektorów może być powołany na kolejne kadencje
3. Powołania i odwołania członków rady protektorów dokonuje fundator, a po śmierci fundatora albo gdy statut tak stanowi zgromadzenie beneficjentów.
4. W przypadku gdy fundacja rodzinna jest tworzona w testamencie, fundator może określić w nim członka albo członków rady protektorów.
5. Mandat członka rady protektorów wygasa z chwilą:
1) upływu kadencji, na jaką został powołany;
2) odwołania;
3) śmierci;
4) rezygnacji z pełnienia funkcji.
6. Do złożenia rezygnacji przez członka rady protektorów stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.
7. Członek rady protektorów może być odwołany w każdym czasie. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka rady protektorów.
8. Statut może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania członków rady protektorów do ważnych powodów.
Art. 59.
1. Członkowie rady protektorów mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem. Jeżeli nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, członkowie rady protektorów pełnią funkcję bez wynagrodzenia.
2. Członkom rady protektorów przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady.
Art. 60.
Nie można pełnić jednocześnie funkcji członka zarządu i funkcji członka rady protektorów.