Kolejne sankcje dla członków rady nadzorczej

289
views

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 11 lutego 2022 r. decyzje nakładające na byłych członków rady nadzorczej Krezus SA („Spółka”) kary pieniężne (…) za niewykonanie obowiązków informacyjnych przez Krezus SA, co stanowiło naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 li. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wydanie decyzji nakładających kary na członków rady nadzorczej Krezus SA jest konsekwencją wydania 6 października 2020 r. decyzji nakładającej na Spółkę karę pieniężną oraz wykluczającej jej papiery wartościowe z obrotu na rynku regulowanym za niewykonanie obowiązków informacyjnych. Decyzją Komisji Krezus SA została ukarana za nieprzekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości:
a) raportu rocznego za 2018 r.,
b) skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.,
c) skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r., 
d) skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

Naruszenia dotyczące braku wywiązywania się Krezus SA z obowiązku publikowania raportów okresowych miały miejsce w okresie, w którym ukarane osoby pełniły funkcje członków rady nadzorczej Spółki. Jako członkowie rady nadzorczej Krezus SA nie dochowały one należytej staranności związanej z nadzorem i kontrolą zarządu Spółki w zakresie sprawozdawczości finansowej Spółki i raportowania okresowego. Działania byłych członków rady nadzorczej Krezus SA, którzy nie wypełniali należycie swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członków rady nadzorczej Spółki, Komisja oceniła jako całkowicie nieakceptowalne, w związku z czym spotkały się ze stanowczą reakcją Komisji. Stwierdzone naruszenia w istotny sposób naruszały podstawowe prawo uczestników rynku kapitałowego do powszechnego, równego i terminowego dostępu do informacji dotyczących spółki publicznej i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych.

Podstawową rolą rady nadzorczej spółki akcyjnej jest sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad wszystkimi obszarami działalności spółki. Rada nadzorcza spółki akcyjnej jest organem kolegialnym, ale obowiązki związane ze sprawowaniem stałego nadzoru i kontroli obciążają w równym stopniu wszystkich jej członków. Każdy członek rady nadzorczej powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

Członkowie organów spółek publicznych powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnioną funkcją oraz nieuchronności sankcji administracyjnych, w przypadku nieprzestrzegania prawa. 

(…)

Źródło: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=77689&p_id=18