Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych za 2021 rok

244
views

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 17 611 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób.

Przychody ogółem w 2021 roku były wyższe o 23,5% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 20,6%. Wynik finansowy netto wyniósł 222,5 mld zł i był wyższy o 91,4% niż przed rokiem. Wskaźnik rentowności obrotu netto zwiekszył się z 3,6% do 5,6%. Największą poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w górnictwie i wydobywaniu (z minus 5,5% do 7,7%), zakwarterowaniu i gastronomii (z minus 7,7% do 5,3%), informacji i komunikacji (z 9,1% do 15,2%), pozostałej działalności usługowej (z minus 1,3% do 4,4%), administrowaniu i działalności wspierającej (z 3,9% do 7,7%), budownictwie (z 4,6% do 7,8%), transporcie i gospodarce magazynowej (z 1,5% do 4,1%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 6,9% do 9,1%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 7,1% do 8,9%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (z 4,1% do 5,8%). Pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w obsłudze rynku nieruchomości (z 6,2% do 5,5%).

Nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw w 2021 r. wyniosły 167,0 mld zł i były (w cenach stałych) o 7,3% wyższe niż w 2020 roku (kiedy notowano spadek o 7,3%). Nakłady na budynki i budowle zwiększyły się o 6,2% (po spadku rok wcześniej o 8,4%), a na zakupy – o 7,8% (po spadku przed rokiem o 6,3%). Udział zakupów w nakładach ogółem wzrósł z 60,8% przed rokiem do 61,2%.

Źródło, a także dodatkowe informacje na: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/wyniki-finansowe-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-2021-roku,12,46.html