Wzorcowe sprawozdanie rady nadzorczej za 2021 rok

993
views

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie określają jakie elementy ma zawierać sprawozdanie rady nadzorczej. Nie wskazuje, że takowe sprawozdanie jest obowiązkowe.

Należy przede wszystkim pamiętać o podjęciu stosownych uchwał przez radę nadzorczą wynikających z:

a) dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – art. 219. § 3,

b) dla prostej spółki akcyjnej – 30069. § 1,

c) dla spółek akcyjnych – art. 382. § 3,

tj. ocena rocznych sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Sprawozdanie rady nadzorczej jest zatem dokumentem niezdefiniowanym i jego zakres w zasadzie jest dowolny. Powinno ono stanowić podsumowanie prac rady nadzorczej w danym roku.

Wzorcowe sprawozdanie rady nadzorczej za 2021 rok to próba wskazania jakie elementy powinny się w nim znaleźć, by było dokumentem praktycznym i wskazującym na faktyczne działania podjęte przez radę nadzorczą w danym roku.

Sprawozdanie rady nadzorczej za 2021 rok powinno zawierać:

1) skład osobowy rady, pełnione funkcje w radzie, zmiany w składzie rady w trakcie roku obrotowego,

2) dokonane przez radę zawieszenia członków zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków rady do pełnienia funkcji członków zarządu – jeżeli takie zdarzenia miały miejsce,

3) informację o kadencji rady i kolejnym roku działalności w kadencji,

4) informację o liczbie odbytych posiedzeń rady oraz liczbie podjętych uchwał,

5) informację o obecności członków rady na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności,

6) istotne problemy, którymi zajmowała się rada i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające,

7) informacja o działalności komitetów rady nadzorczej – jeżeli takowe zostały ustanowione

8) zestawienie uchwał podjętych przez radę (podać numer uchwały, datę podjęcia oraz temat jakiego dotyczyła uchwała),

9) informację o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności rady – jeśli takie uchwały były podjęte,

10) informację o decyzjach rady odnośnie wyboru firmy audytorskiej, zleceniach ekspertyz itp.

11) inne informacje wymagane odrębnymi przepisami np. dla spółek giełdowych, spółek komunalnych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, spółdzielni, instytucji finansowych i innych,

12) inne informacje wymagane wewnętrznymi zasadami nadzoru właścicielskiego

13) inne ważne informacje

14) informacje o pełnieniu wymogów określonych w art. 219. § 3 oraz art. 382. § 3.

Ad vocem – spółki notowane na GPW zobowiązane są do wypełnienia wymogów określonych w § 68, ust. 7, § 69, ust. 6, § 70 ust. 7, 8, 13, 14 oraz § 70 ust. 7, 8, 11, 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z dnia 20.04.2018 r. ze zmianami)