Wzorcowe sprawozdanie rady nadzorczej za 2021 rok

4238
views

UWAGA – tekst nieaktualny.

Zobacz https://nadzorkorporacyjny.pl/wzorcowe-sprawozdanie-rady-nadzorczej-za-2022-rok/

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie określają jakie elementy ma zawierać sprawozdanie rady nadzorczej. Nie wskazuje, że takowe sprawozdanie jest obowiązkowe.

Należy przede wszystkim pamiętać o podjęciu stosownych uchwał przez radę nadzorczą wynikających z:

a) dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – art. 219. § 3,

b) dla prostej spółki akcyjnej – 30069. § 1,

c) dla spółek akcyjnych – art. 382. § 3,

tj. ocena rocznych sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Sprawozdanie rady nadzorczej jest zatem dokumentem niezdefiniowanym i jego zakres w zasadzie jest dowolny. Powinno ono stanowić podsumowanie prac rady nadzorczej w danym roku.

Wzorcowe sprawozdanie rady nadzorczej za 2021 rok to próba wskazania jakie elementy powinny się w nim znaleźć, by było dokumentem praktycznym i wskazującym na faktyczne działania podjęte przez radę nadzorczą w danym roku.

Sprawozdanie rady nadzorczej za 2021 rok powinno zawierać:

1) skład osobowy rady, pełnione funkcje w radzie, zmiany w składzie rady w trakcie roku obrotowego,

2) dokonane przez radę zawieszenia członków zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków rady do pełnienia funkcji członków zarządu – jeżeli takie zdarzenia miały miejsce,

3) informację o kadencji rady i kolejnym roku działalności w kadencji,

4) informację o liczbie odbytych posiedzeń rady oraz liczbie podjętych uchwał,

5) informację o obecności członków rady na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności,

6) istotne problemy, którymi zajmowała się rada i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające,

7) informacja o działalności komitetów rady nadzorczej – jeżeli takowe zostały ustanowione

8) zestawienie uchwał podjętych przez radę (podać numer uchwały, datę podjęcia oraz temat jakiego dotyczyła uchwała),

9) informację o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności rady – jeśli takie uchwały były podjęte,

10) informację o decyzjach rady odnośnie wyboru firmy audytorskiej, zleceniach ekspertyz itp.

11) inne informacje wymagane odrębnymi przepisami np. dla spółek giełdowych, spółek komunalnych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, spółdzielni, instytucji finansowych i innych,

12) inne informacje wymagane wewnętrznymi zasadami nadzoru właścicielskiego

13) inne ważne informacje

14) informacje o pełnieniu wymogów określonych w art. 219. § 3 oraz art. 382. § 3.

Ad vocem – spółki notowane na GPW zobowiązane są do wypełnienia wymogów określonych w § 68, ust. 7, § 69, ust. 6, § 70 ust. 7, 8, 13, 14 oraz § 70 ust. 7, 8, 11, 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z dnia 20.04.2018 r. ze zmianami)