Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, zwiększającą efektywność rad nadzorczych, opublikowana w Dzienniku Ustaw!

1303
views

12 kwietnia 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 807) opublikowano nowelizację Kodeksu Spółek Handlowych, których jednym z celów jest zwiększenie efektywności rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Nowelizowane przepisy wejdą w życie 13 października 2022 r.

Kluczową zmianą jest wprowadzenie rozwiązań prawnych regulujących funkcjonowanie złożonych organizmów prawnych jakimi są grupy spółek. Wraz z rozwojem polskiej gospodarki oraz skali prowadzonej przez rodzimych przedsiębiorców działalności potrzeba uregulowania tej kwestii stawała się coraz bardziej potrzebna. Dzięki nowym przepisom spółki będą mogły być sprawniej zarządzane, łatwiejszy też będzie przepływ informacji w ramach podległych im struktur holdingowych.

Znacznemu rozszerzeniu ulegnie zakres kompetencji przysługujących radom nadzorczym spółek kapitałowych. Po zmianie przepisów zarząd będzie zobowiązany do przekazywania radzie kluczowych informacji dotyczących spółki, z własnej inicjatywy a nie dopiero na wniosek. Rada uzyska również możliwość samodzielnego korzystania ze wsparcia niezależnych ekspertów. Ważną częścią reformy jest również wprowadzenie precyzyjnych regulacji dotyczących standardów działania członków zarządów oraz rad nadzorczych. W ramach tej zmiany zastosowanie do członków zarządów i rad nadzorczych spółek z o.o. oraz akcyjnych znajdzie zasada biznesowej oceny sytuacji, która jest jedną z kluczowych instytucji nowoczesnego prawa spółek. Zgodnie z tą zasadą weryfikacji przez sądy podlega prawidłowość procesu decyzyjnego menadżerów.

Nowelizacja obejmuje również działania zmierzające do eliminowania sprawców przestępstw korupcyjnych z życia gospodarczego. Po wejściu w życie zmian osoby skazane za łapownictwo, płatną protekcję oraz nadużycie władzy nie będą mogły zasiadać w zarządach i radach nadzorczych spółek, ani pełnić w nich funkcji prokurenta.

Tabelaryczne zestawienie zmian dostępne jest pod adresem: https://nadzorkorporacyjny.pl/tabelaryczne-zestawienie-planowanych-zmian-w-kodeksie-spolek-handlowych/

Szczegółowy opis zmian w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych: https://nadzorkorporacyjny.pl/nowe-rady-nadzorcze-juz-niedlugo-co-zmieni-sie-w-przepisach/

Link do ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/807

Piotr Rybicki był członkiem Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych https://nadzorkorporacyjny.pl/piotr-rybicki-czlonkiem-zespolu-eksperckiego-do-spraw-zwiekszenia-efektywnosci-rad-nadzorczych-komisji-do-spraw-reformy-nadzoru-wlascicielskiego-przy-ministerstwie-aktywow-panstwowych/