Raportowanie ESG w praktyce polskich przedsiębiorstw

926
views

Nakładem Fundacji Przyjazny Kraj ukazał się Raport poświęcony tematyce ESG w praktyce polskich przedsiębiorstw.

Spis treści:
Kluczowe wnioski
Rozdział 1. Raportowanie ESG w pigułce
Rozdział 2. Co firma może zyskać dzięki raportowaniu ESG
Rozdział 3. Potencjalne zagrożenia związane z wdrażaniem raportowania ESG
Rozdział 4. Dobre praktyki wdrażania raportowania ESG

Wybrane wnioski i rekomendacje dobrych praktyk raportowania ESG:

  • W związku z zatwierdzeniem przez Radę UE dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) w ciągu następnych sześciu lat raportowanie to obejmie w Unii wszystkie duże firmy oraz wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa giełdowe. W 2021 r. coroczne raporty niefinansowe musiało przygotowywać w Polsce około 300 firm. Do 2027 r. liczba ta wzrośnie do około 3500 podmiotów.
  • Wybrane polskie MŚP muszą już teraz gromadzić informacje niefinansowe, w związku z niemiecką ustawą o łańcuchu dostaw, która weszła w życie z początkiem 2023 r. Obliguje ona dostawców dużych przedsiębiorstw do informowania o przeciwdziałaniu pracy dzieci i dyskryminacji czy przestrzeganiu prawa pracy. Jako że Polska od wielu lat jest jednym z największych partnerów handlowych Niemiec regulacja wpłynie na wiele polskich firm i tym samym okaże się sprawdzianem przed przyszłym obowiązkowym raportowaniem o ESG.
  • Rozwój raportowania ESG wiąże się z zewnętrzną weryfikacją upublicznianych danych. Zbliży to raporty niefinansowe do finansowych, gdyż oba typy sprawozdań będą podlegały badaniu biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej. W ramach dyrektywy CSRD częściowa weryfikacja będzie obowiązkowa już od 2024 r., a dwa lata później Unia ma wydać ujednolicony standard weryfikacji.
  • Wdrożenie raportowania ESG generuje dość wysokie koszty, wymaga bowiem zebrania dużej liczby danych z wielu obszarów działalności firmy, wykonania odpowiednich obliczeń oraz ich regularnej aktualizacji. W wartościach bezwzględnych najwięcej zapłacą duże spółki giełdowe, jako jednostki zainteresowania publicznego. Względnie, w odniesieniu do obrotu, największych wydatków muszą się jednak spodziewać przedsiębiorstwa pozagiełdowe, które dotychczas nie przygotowywały podobnych raportów i nie dysponują danymi o wpływie swojej działalności na obszary ESG (np. ISO).
  • Dobrze, by przygotowując raporty ESG, firmy korzystały z popularnych standardów raportowania (GRI, SASB, UNGC), bo w przyszłości ułatwi im to wdrożenie jednolitych unijnych standardów ESRS związanych z dyrektywą CSRD. Na pewno na łatwiejszy start w obszarze ESG mogą liczyć przedsiębiorstwa posiadające inne uznane normy i certyfikaty dotyczące zachowania ładu korporacyjnego czy wpływu działalności na ludzi i środowisko.
  • Raporty ESG w Unii Europejskiej będą wykorzystywać język XBRL, co pozwoli na agregowanie danych udostępnianych przez firmy. Tym samym dane niefinansowe wejdą do domeny publicznej, a to ułatwi porównywanie działalności poszczególnych przedsiębiorstw. Z tych informacji korzystać będą m.in. agencje ratingowe, a zatem poziom wskaźników ESG wpłynie na przyznawane firmom oceny.
  • Firmy dysponujące rzetelnie przygotowanymi raportami ESG mogą liczyć na łatwiejszy dostęp do „zielonego finansowania” – od wskaźników niefinansowych zależne może być oprocentowanie pożyczki lub wysokość składki ubezpieczeniowej. Równocześnie znając swój wpływ na obszary ESG, firmy mogą rozpocząć emisję obligacji, w których wysokość wypłacanego kuponu zależy od osiągnięcia przez nie określonych celów z zakresu zrównoważonego rozwoju.
  • Treść raportu ESG winna bazować na danych zebranych wcześniej na potrzeby rynku kredytowego lub umów z ubezpieczycielami. Raporty powinny opierać się na możliwych do weryfikacji danych liczbowych i precyzyjnych opisach. Jasno widoczna powinna być zmiana rok do roku w działalności firmą lub jej brak. Dane w raporcie powinny też umożliwiać porównanie jednej firmy do drugiej. Raport powinien dotyczyć wszystkich trzech obszarów ESG, a nie tylko  wybranych – dogodnych dla przyjętej strategii biznesowej. Wszystkim obszarom powinno zostać poświęcone proporcjonalnie dużo miejsca. Jeśli danej firmy nie dotyczą jeszcze regulacje UE, powinna ona możliwie jak najwcześniej raportować w sposób maksymalnie z nimi zgodny. Ułatwi to przejście od raportowania dobrowolnego do obowiązkowego.
  • Raporty ESG powinny być udostępniane publicznie (dla firm nie notowanych na rynku publicznym np. na stronie internetowej), w atrakcyjnej dla odbiorcy formie graficznej (tzw. legal design), zawierającej jednak wszystkie niezbędne dane.

Raport dostępny jest na stronie Fundacji pod adresem: http://przyjaznykraj.pl/wp-content/uploads/2023/05/Raportowanie-ESG-w-praktyce-polskich-przedsiebiorstw_Fundacja_Przyjazny_Kraj_Polityka_-Insight_16052023.pdf