WYDARZENIE Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

2463
views

 

Człowiekiem Corporate Governance 2017 została Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce. Tytuł przyznano po raz trzeci w trakcie tegorocznego, siódmego już spotkania „Konferencji Rada Nadzorcza”, poświęconego praktycznym aspektom sprawowania kontroli i nadzoru właścicielskiego.

Konferencja Rada Nadzorcza to jedno z najistotniejszych wydarzeń w Polsce poświęcone tematyce rad nadzorczych. Miejsce spotkania przedstawicieli corporate governance, gdzie dokonuje się merytoryczna i rzeczowa wymiana doświadczeń oraz omówienie zagadnień i problemów związanych z nadzorem właścicielskim. Zwieńczeniem konferencji jest ceremonia przyznania wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. W ubiegłym roku wyróżniono Wiesława Rozłuckiego – jednego z założycieli i wieloletniego prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a 2 lata temu – Andrzeja S. Nartowskiego – wielkiego orędownika ładu korporacyjnego w Polsce. Zwyczajem jest, iż dotychczasowi laureaci zasiadają w Kapitule Wyróżnienia, dokonującej wyboru przyszłych laureatów.

Tegoroczna laureatka, Agnieszka Gontarek, od blisko 20 lat jest związana z rynkiem kapitałowym. W latach 1998-2007 była pracownikiem urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego. W styczniu 2008 roku objęła stanowisko dyrektora Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Od 2013 roku kieruje pracami Komitetu konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego, który opracował „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Od lipca 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w BONDSpot S.A. Laureatka, jak sama przyznała, jest zdecydowaną orędowniczką wszelkich działań edukacyjnych i promocyjnych propagujących idee corporate governence. – Corporate governance to w naszym kraju cały czas tematyka zbyt mało znana i z tego powodu – wciąż niedoceniana. Do wartości i korzyści płynących z zachowywania najwyższych standardów w tej dziedzinie należy przekonywać wszystkich zainteresowanych. Jak to robić?  Przede wszystkim mówić na ten temat, edukować, pokazywać dobre przykłady. Czyli poprzez pracę organiczną, właśnie taką, jaką nie po raz pierwszy wykonują organizatorzy Konferencji Rada Nadzorcza. Warto to wszystko wiedzieć, gdyż lepsza świadomość to wyższe wymagania wobec spółek i większa skuteczność oddziaływania. – powiedziała Agnieszka Gontarek, Człowiek Corporate Governance 2017.

W temacie potrzeby ciągłej edukacji laureatkę wsparł Wiesław Rozłucki, Człowiek Corporate Governance 2016, jeden z pionierów ruchu na rzecz ładu korporacyjnego w Polsce. – Stosowanie się do dobrych zasad ładu korporacyjnego to ogromna wartość, która bezpośrednio przekłada się na dobro właścicieli spółki. Niestety, tak jak 20 lat temu tak i dziś, wciąż należy przekonywać, iż dobre corporate governance buduje i poniekąd zabezpiecza wartość. Dlaczego? Ze szkodą dla właścicieli, efekty złych praktyk ładu korporacyjnego są dużo szybciej i mocniej odczuwalne niż dobrych. Dobrze prowadzone działania corporate governance mogą przygotować spółkę na różnego rodzaju okoliczności, co wpływa zarówno na bieżącą, jak i przyszłą wartość spółki. Niemniej, dobre corporate governance jest rzeczą trudno mierzalną, a zatem wciąż wiele władz spółek musi być do tego przekonywana – wskazuje Wiesław Rozłucki, ubiegłoroczny laureat i jednocześnie Członek Kapituły dokonującej wyboru tegorocznego laureata. Motywując wybór Agnieszki Gontarek, wskazuje na ogromne zaangażowanie kandydatki w proces edukacji i przekonywania wszystkich uczestników rynku kapitałowego na temat potrzeby stosowania dobrych praktyk w spółkach giełdowych. – Budowa norm corporate governance odbywa się na dwóch płaszczyznach – przekonaniu umysłów ludzi oraz narzucania norm prawnych regulujących obowiązek informowania o zakresie stosowania ładu korporacyjnego. Tegoroczna laureatka przez cały okres swej pracy zawodowej była mocno zaangażowana w ten proces na obu nurtach. Obowiązujące w tej chwili praktyki to rezultat długiego procesu uzgadniania obowiązujących reguł między uczestnikami rynku kapitałowego, gdzie laureatka pełniła wiodącą i koordynującą rolę. Wymaga to ogromnej siły przekonywania, jak również zdolności szukania kompromisu. Zasługuje to na szacunek, gdyż osoby i instytucje przekonane do pewnych reguł lepiej stosują dane praktyki, niż gdyby był to dla nich obowiązek.

Dla laureatki wyróżnienie to przede wszystkim powód do satysfakcji z przekonania, że to co się robi ma sens. – Jakakolwiek forma zauważenia i docenienia starań daje podwójną siłę do działania. Serdecznie dziękuję Kapitule za otrzymane wyróżnienie. Znalezienie się w towarzystwie dotychczasowych laureatów napawa mnie dumą, choć to przecież tak naprawdę nagroda dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jej działań na rzecz podnoszenia kultury corporate governance wśród spółek giełdowych, ich akcjonariuszy i pozostałych zainteresowanych. Dlatego też obiecuję, że GPW – między innymi za pomocą mojej skromnej osoby – będzie robić wszystko by udowodnić, że tegoroczna nagroda trafiła w dobre ręce – dodała Agnieszka Gontarek.

Przedsięwzięcie Konferencja Rada Nadzorcza oraz uroczystość wyróżnienia laureatki „Człowiekiem Corporate Governance” doskonale podsumował Piotr Rybicki, inicjator cyklu Konferencji Rada Nadzorcza, a także Członek Kapituły: – Bardzo się cieszę z wyboru jaki dokonała Kapituła, że „Człowiekiem Corporate Governance” została Agnieszka Gontarek, która kilka lat swojego życia zawodowego poświęciła promowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych. Wskazywanie dobrych wzorców ładu korporacyjnego wśród spółek notowanych na GPW powinno być początkiem ich wdrażania we wszystkich firmach. Dlatego uważam, że im więcej osób zauważy i doceni trud organizacji Konferencji Rada Nadzorcza – tym łatwiej będzie promować również profesjonalne rady nadzorcze, profesjonalne komitety audytu oraz profesjonalny nadzór właścicielski.

Konferencja Rada Nadzorcza, 7 edycja w Dąbrowie Górniczej

Konferencja Rada Nadzorcza odbyła się po raz siódmy, 8 listopada 2017 r. w Dąbrowie Górniczej. To jedno z największych wydarzeń w Polsce poświęcone praktycznym aspektom sprawowania kontroli i nadzoru właścicielskiego, dedykowane członkom Rad Nadzorczych, ale również wszystkim, którzy mają świadomość korzyści wynikających ze sprawnie funkcjonującego wewnętrznego organu kontrolnego w ich firmach.

– Gdy po raz pierwszy pojawiła się idea zorganizowania konferencji dla członków rad nadzorczych, a by to rok 2011, nie przypuszczałem, że na stałe wpisze się ona w krajobraz wydarzeń biznesowych województwa śląskiego. 7. edycja Konferencji Rada Nadzorcza, a także po raz 3. wręczenie wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance” pokazują, że jest potrzeba organizacji takich przedsięwzięć. W tym roku szczególne podziękowania dla Miasta Dąbrowa Górnicza – miasto chce promować dobre praktyki i chwała mu za to – wskazuje Piotr Rybicki.

Ideą spotkania jest, by poprzez program konferencji oraz dobór panelistów odpowiedzieć na pytanie – jak w praktyce sprawować skuteczny nadzór właścicielski? W związku  tym, w trakcie tegorocznego spotkania wybitni praktycy z dziedziny kontroli i nadzoru nad przedsiębiorstwami dokonali analizy zmian, jakie zachodzą na gruncie legislacji i dobrych praktyk. Program spotkania poruszył zarówno tematy bieżące, jak komitety audytu, czy rola rady nadzorczej w procesie sukcesji, ale również zagadnienia ważne z punktu widzenia budowania prestiżu osoby sprawującej nadzór. Ponadto zostały umówione aktualne problemy podatkowe, które poruszył Członek Kapituły – Zbigniew Błaszczyk.

Partnerzy konferencji

Głównym Partnerem Konferencji jest Miasto Dąbrowa Górnicza.

Patronat honorowy: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

Patronat medialny: Wprost, Strefa Biznesu, Dziennik Zachodni, My Company, Bankier.pl StrefaInwestrów.pl, Europerspektywy, StockWatch, InwestorzyTv, PulsHR.pl, RelacjeInwestorskie.org.pl

Partnerzy wspierający: Stowaryszenie Inwestorów Indywidualnych, Prywatny Inkubator Biznesów, Fundacja Class Ladies, Fundacja Fortis, Stowarzysznie Finexa, Personalities, Sedlak&Sedlak, Bisnode, HIPH, BusinessDialog, EY, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Patronat merytoryczny: Tax-Us Sp. z o.o., NadzórKorporacyjny.pl

Organizatorem VII Konferencji Rada Nadzorcza był portal NadzórKorporacyjny.pl