Baza wiedzy

Dla Państwa wygody w jednym miejscu przepisy prawa niezbędne każdemu członkowi rady nadzorczej! 

Przepisy ogólne:

Kodeks spółek handlowych link 
Tabelaryczne zestawienie zmian, które weszły w życie 13 października 2022 r. link 
Ustawa o rachunkowości link 
Ustawa o biegłych rewidentach link 
Kodeks karny link 

Przepisy dotyczące podmiotów notowanych na GPW i New Connect:

Rozporządzenie UE w sprawie MAR link
Rozporządzenie UE w sprawie badania sprawozdań finansowych link 
Dobre Praktyki Spółek Notowanych 2021 link 
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi link 
Rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji bieżących i okresowych link 

Spółki komunalne i z udziałem Skarbu Państwa

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń (tzw. ustawa kominowa II) link  
Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawa kominowa I) link 
Zasady nadzoru właścicielskiego KPRM link 
Informacje o egzaminie dla kandydatów na członków organów nadzorczych link 

Zobacz również: