Baza wiedzy

Dla Państwa wygody w jednym miejscu przepisy prawa niezbędne każdemu członkowi rady nadzorczej! 

Przepisy ogólne:

Kodeks spółek handlowych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000941037
Tabelaryczne zetawienie zmian, które weszły w życie 13 października 2022 r. https://nadzorkorporacyjny.pl/tabelaryczne-zestawienie-zmian-w-kodeksie-spolek-handlowych/

Ustawa o rachunkowości http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19941210591

Ustawa o biegłych rewidentach http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001089

Kodeks karny http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970880553

Przepisy dotyczące podmiotów notowanych na GPW i New Connect:

Rozporządzenie UE w sprawie MAR https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0596

Rozporządzenie UE w sprawie badania sprawozdań finansowych https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32014R0537

Dobre Praktyki Spółek Notowanych 2021 https://www.gpw.pl/dobre-praktyki

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051831538

Rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji bieżących i okresowych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000757

Spółki komunalne i z udziałem Skarbu Państwa

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń (tzw. ustawa kominowa II)  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001202

Ustawa o wynagradzaniu osób (tzw. ustawa kominowa I) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000260306

Zasady nadzoru właścicielskiego KPRM https://www.gov.pl/web/premier/lad-korporacyjny2

– Informacje o egzaminie dla kandydatów na członków organów nadzorczych https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/egzamin-dla-kandydatow-na-czlonkow-organow-nadzorczych

Zobacz również: