Imperatywy ładu korporacyjnego

684
views

Nakładem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) ukazał się Rocznik Audytu i Rachunkowości 2023.

Zapraszamy do lektury tekstu autorstwa Anny KarmańskiejImperatywy ładu korporacyjnego

Celem poniższego tekstu jest zasadniczo zwrócenie uwagi na: (1) dynamikę i kierunek ewolucji zasad ładu korporacyjnego jako wytycznych dla wprowadzania globalnego porządku w tym zakresie, (2) znaczenie tegoż ładu dla zrównoważonego rozwoju podmiotów gospodarczych oraz (3) związany z tym standard raportowania, który – jako koncepcyjna rama przedstawiania informacji sprawozdawczej na temat ładu korporacyjnego organizacji gospodarczych w Unii Europejskiej – stanowi ważki element ich polityki.

The purpose of the text presented below is essentially to emphasise: (1) the dynamics and direction of the evolution of corporate governance principles as a guideline for the introduction of the global order in this area, (2) the importance of corporate governance for the sustainable development of business entities, and (3) the related reporting standard which, as a conceptual framework for the presentation of corporate governance reporting information of business organisations across the European Union, constitutes an important element of their policies.

Link do publikacji: https://pana.gov.pl/wp-content/uploads/2024/01/RAiR-23_03.-Karmanska-Anna-Imperatywy-ladu-korporacyjnego-1.pdf

Więcej o czasopiśmie: https://pana.gov.pl/czasopismo/