Kodeks etyki biegłych rewidentów – ważne zapisy z perspektywy zarządów i rad nadzorczych

74
views

Od 1 lipca 2024 r. biegli rewidenci i firmy audytorskie są zobowiązani do stosowania zasad nowego Kodeksu etyki. Zasady etyki ujęte w nowym Kodeksie mają zastosowanie do wykonywania czynności, dla których warunki zlecenia zostały uzgodnione 1 lipca 2024 r. lub później.

Treść kodeksu: https://www.pibr.org.pl/assets/meta/7793,207_za%C5%82.%20do%20uchwa%C5%82y_Kodeks%20IESBA%202022_fin.pdf

Podstawowe zasady etyczne dla biegłych rewidentów

(a) uczciwość – postępowanie w sposób otwarty i uczciwy we wszystkich powiązaniach zawodowych i gospodarczych;
(b) obiektywizm – dbałość, aby na stosowanie osądów o charakterze zawodowym lub gospodarczym nie wpływały:
(i) uprzedzenia,
(ii) konflikt interesów, lub
(iii) niepożądane oddziaływanie lub niepożądane poleganie na osobach, organizacjach, technologii lub innych czynnikach;
(c) kompetencje zawodowe i należyta staranność – czyli:
(i) uzyskanie i posiadanie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności zawodowych na poziomie wymaganym do zapewnienia, że klient lub zatrudniająca organizacja uzyskuje wysokiej jakości usługę profesjonalną, opartą na najnowszych standardach technicznych i zawodowych oraz odpowiednim ustawodawstwie, oraz
(ii) zachowywanie staranności i postępowanie zgodnie z mającymi zastosowanie standardami technicznymi i zawodowymi;
(d) zachowanie poufności – przestrzeganie poufności informacji uzyskanych w wyniku powiązań zawodowych i gospodarczych;
(e) profesjonalne postępowanie – czyli:
(i) postępowanie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami,
(ii) postępowanie zgodnie z odpowiedzialnością zawodową za działanie w interesie publicznym we wszystkich czynnościach zawodowych i powiązaniach gospodarczych, oraz
(iii) unikanie wszelkich zachowań, o których zawodowy księgowy wie lub powinien wiedzieć, że mogłyby zdyskredytować zawód.
a także (f) niezależność, która obejmuje: 
(a) niezależność umysłu – stan umysłu pozwalający na wyrażenie wniosku wolnego od wpływów zagrażających zawodowemu osądowi, a tym samym pozwalający danej osobie na uczciwe działanie i zachowanie obiektywizmu oraz zawodowego sceptycyzmu;
(b) niezależność wizerunku – unikanie faktów i okoliczności, które są na tyle znaczące, że racjonalna i dobrze poinformowana strona trzecia skłonna byłaby uznać, że uczciwość, obiektywizm lub zawodowy sceptycyzm firmy lub członka zespołu wykonującego badanie lub usługę atestacyjną zostały naruszone.

10 letni okres rotacji kluczowego biegłego rewidenta w jednostkach niebędących jednostkami zainteresowania publicznego (nie-jzp). 10-letni okres pełnienia funkcji kluczowego biegłego rewidenta za badanie ustawowe tej samej jednostki liczony będzie od pierwszego roku obrotowego badanej jednostki rozpoczynającego się po 28 grudnia 2023 r. 

Partner odpowiedzialny za zlecenie lub osoba pełniąca jakąkolwiek inną rolę kluczowego partnera odpowiedzialnego za badanie (za wyjątkiem osoby pełniącej funkcję kontrolera jakości wykonania zlecenia) nie może przeprowadzać badania ustawowego ani łączyć takich ról w odniesieniu do tej samej jednostki niebędącej jednostką zainteresowania publicznego przez nieprzerwany okres dłuższy niż 10 lat (okres „pełnienia funkcji”). Osoba ta może ponownie uczestniczyć w przeprowadzaniu badania ustawowego w tej jednostce po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania (okres „karencji”). (Kodeks etyki R540.3-1)