Świąteczno-Noworoczny prezent dla komitetów audytu JZP

1411
views

24 grudnia 2019 r. na stronach Komisji Nadzoru Finansowego opublikowano (jako stanowisko UKNF!) ostateczną wersję Dobrych praktyk dotyczących zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu jednostek zainteresiwania publicznego.

Na stronie podano:

Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: „ustawa o biegłych rewidentach”) KNF wykonuje zadania w zakresie nadzoru publicznego nad działalnością jednostek zainteresowania publicznego (dalej: „JZP”).

Zadaniem KNF w zakresie tzw. nadzoru publicznego nad JZP jest m.in. monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu oraz rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego w przypadku powierzenia im funkcji komitetu audytu.

Realizując pkt. 12 Planu działań KNF w zakresie nadzoru publicznego nad JZP na rok 2019 UKNF przygotował i przekazał do publicznych konsultacji projekt dokumentu pt. Dobre praktyki dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, (dalej: „Dobre praktyki”). Zgłoszone w toku publicznych konsultacji uwagi zostały poddane analizie, a w przypadku uznania ich zasadności, zostały uwzględnione w finalnej wersji dokumentu.

Dobre praktyki należy traktować jako wyraz stanowiska UKNF co do sposobu funkcjonowania komitetu audytu (dalej: „KA”) w JZP. Nie są wymogiem tożsamym z dotychczas wydawanymi przez KNF rekomendacjami lub wytycznymi, gdyż ustawa o biegłych rewidentach nie przewiduje takiej formy działania organu nadzoru.

Przygotowany dokument Dobrych praktyk zwiera zarówno regulacje prawne jak również stanowisko UKNF stanowiące zbiór dobrych praktyk dla JZP dotyczących zasad powołania, składu oraz funkcjonowania komitetu audytu i został opracowany w związku z wprowadzeniem przez polskiego ustawodawcę obowiązku powołania KA przez JZP.

W Dobrych praktykach uwzględniono wymogi prawne dotyczące podmiotów objętych definicją JPZ w zakresie terminu, sposobu powołaniu KA oraz wymogów dot. składu KA, wiedzy i umiejętności członków KA, niezależności, zadań KA. Jednocześnie w Dobrych praktykach wydzielono część dotyczącą dobrych praktyk w zakresie realizacji zadań ustawowych przez KA oraz procesu powołania firmy audytorskiej.

Zawarte w przygotowanych Dobrych praktykach wskazówki należy traktować jako kierunkowe. Nie stanowią one katalogu zamkniętego, są jedynie zbiorem dobrych praktyk opracowanych na podstawie wymogów przepisów prawa oraz doczasowych doświadczeń dotyczących realizacji zadań w zakresie nadzoru publicznego nad JZP.

Celem przygotowanego dokumentu było dostarczenie członkom KA narzędzi, które powinny przyczynić się do bardziej efektywnego działania KA. W tym zakresie chodzi zarówno o wskazówki, co do sposobu powołania, składu oraz funkcjonowania KA, jak i nakreślenie obszarów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powinny podlegać jego nadzorowi.

Dobre praktyki dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu dostępne są pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/ustawa_o_bieglych_rewidentach/stanowiska_UKNF?articleId=67709&p_id=18