10-letni okres rotacji biegłego rewidenta w nie-jzp

633
views

Zgodnie ze znowelizowanym kodeksem etyki zawodowej biegłych rewidentów (Kodeks Etyki), wprowadzono m.in. obowiązkową 10-letnią rotację kluczowego biegłego rewidenta w jednostkach niebędących jednostkami zainteresowania publicznego (nie-jzp). 10-letni okres pełnienia funkcji kluczowego biegłego rewidenta za badanie ustawowe tej samej jednostki liczony będzie od pierwszego roku obrotowego badanej jednostki rozpoczynającego się po 19 grudnia 2023 r. 

Treść regulacji Kodeksu Etyki (R540.3-1)

Partner odpowiedzialny za zlecenie lub osoba pełniąca jakąkolwiek inną rolę kluczowego partnera odpowiedzialnego za badanie (za wyjątkiem osoby pełniącej funkcję kontrolera jakości wykonania zlecenia) nie może przeprowadzać badania ustawowego ani łączyć takich ról w odniesieniu do tej samej jednostki niebędącej jednostką zainteresowania publicznego przez nieprzerwany okres dłuższy niż 10 lat (okres „pełnienia funkcji”). Osoba ta może ponownie uczestniczyć w przeprowadzaniu badania ustawowego w tej jednostce po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania (okres „karencji”).

Więcej na stronie https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/2092,Nowy-Kodeks-etyki-przyjety

*do JZP zaliczamy:
a/ emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa Unii Europejskiej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których sprawozdania finansowe objęte są obowiązkiem badania ustawowego
b/ banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych
c/ zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz główne oddziały i oddziały zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
d/ instytucje pieniądza elektronicznego i krajowe instytucje płatnicze spełniające kryteria dużej jednostki
e/ otwarte fundusze emerytalne, dobrowolne fundusze emerytalne oraz powszechne towarzystwa emerytalne
f/ fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte
g/ towarzystwa w rozumieniu ustawy wymienionej w lit. f, które na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy zarządzały aktywami o wartości nie mniejszej niż 10.000.000.000 zł oraz które zarządzały funduszami posiadającymi łącznie nie mniej niż 30.000 rejestrów otwartych dla uczestników,
h/ podmioty prowadzące działalność maklerską, które na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy posiadały na rachunkach klientów aktywa o wartości nie mniejszej niż 10.000.000.000 zł lub zarządzały aktywami o wartości nie mniejszej niż 10.000.000.000 zł i jednocześnie posiadały minimum 10.000 klientów, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność wyłącznie w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub w zakresie doradztwa inwestycyjnego
i/ spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe spełniające kryteria dużej jednostki
Zobacz art. 2, pkt 9 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Duża jednostka – należy przez to rozumieć jednostkę, która na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy przekroczyła co najmniej dwie z następujących trzech wielkości:
a) 85.000.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b) 170.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
c) 250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty;
Zobacz art. 2, pkt 8 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym