Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór – podsumowanie

514
views

Właśnie dobiera koniec drugiego sezonu moich szkoleń realizowanych dla biegłych rewidentów w ramach ODZ (obligatoryjne doskonalenie zawodowe) z temat „Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór” – opartego (ale nie tylko) na KSB (Krajowym Standardzie Badania) nr 260 – „Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór”.

Czas zatem na małe podsumowanie.

Komunikowanie się jest ważne i pomaga przede wszystkim:
•biegłemu rewidentowi
– w uzyskaniu od kierownictwa i osób sprawujących nadzór informacji mających związek z badaniem,
biegłemu rewidentowi, kierownictwu i osobom sprawującym nadzór w odpowiednim zrozumieniu spraw związanych z badaniem,
kierownictwu i osobom sprawującym nadzór w zrozumieniu ich odpowiedzialności za sprawozdawczość finansową.

Ale jak pogodzić ogień z wodą? To było pytanie z którym mierzyli się uczestnicy szkolenia!

Kluczowe zapisy KSB 260 z perspektywy rad nadzorczych (i komitetów audytu):

Pkt 9
Celami biegłego rewidenta są:
(a) jasne przedstawienie osobom sprawującym nadzór odpowiedzialności biegłego rewidenta związanej z badaniem sprawozdania finansowego oraz przekazanie informacji o planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania,
(b) uzyskanie od osób sprawujących nadzór informacji mających związek z badaniem,
(c) przekazywanie na bieżąco osobom sprawującym nadzór spostrzeżeń wynikających z badania, które są znaczące i mają związek z ich odpowiedzialnością za nadzór nad procesem sprawozdawczości finansowej, oraz
(d) promowanie skutecznego dwustronnego komunikowania się pomiędzy biegłym rewidentem, a osobami sprawującymi nadzór.

Pkt 14
Odpowiedzialność biegłego rewidenta w odniesieniu do badania sprawozdania finansowego
Biegły rewident przedstawia osobom sprawującym nadzór odpowiedzialność biegłego rewidenta w odniesieniu do badania sprawozdania finansowego, w tym, że:
(a) biegły rewident jest odpowiedzialny za sformułowanie i wyrażenie opinii na temat sprawozdania finansowego, które zostało sporządzone przez kierownika jednostki pod nadzorem osób sprawujących nadzór oraz
(b) badanie sprawozdania finansowego nie zwalnia kierownika jednostki ani osób sprawujących nadzór z ich odpowiedzialności

Pkt 15
Planowany zakres i czas przeprowadzenia badania
Biegły rewident przekazuje osobom sprawującym nadzór informacje o planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania, co obejmuje poinformowanie o znaczących ryzykach zidentyfikowanych przez biegłego rewidenta.

Pkt 16
Znaczące ustalenia z badania
Biegły rewident przedstawia osobom sprawującym nadzór:
(a) spojrzenie biegłego rewidenta na znaczące jakościowe aspekty stosowanych zasad rachunkowości jednostki, w tym zasad (polityki) rachunkowości, szacunków księgowych i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Jeśli stosowne, biegły rewident wyjaśnia osobom sprawującym nadzór, dlaczego uważa znaczącą stosowaną zasadę rachunkowości, która jest
akceptowalna w świetle mających zastosowanie ramowych założeń sprawozdawczości finansowej, za niebędącą najbardziej odpowiednią w szczególnych okolicznościach jednostki,
(b) istotne trudności napotkane podczas badania, jeżeli wystąpiły
(c) jeżeli nie wszystkie spośród osób sprawujących nadzór są zaangażowane w zarządzanie jednostką:
(i) istotne sprawy pojawiające się w trakcie badania, które zostały omówione lub były przedmiotem korespondencji z kierownikiem jednostki oraz
(ii)pisemne oświadczenia, o jakie prosi biegły rewident
(d) okoliczności, które wpływają na formę i treść sprawozdania biegłego rewidenta – jeżeli wystąpiły, oraz
(e) wszelkie inne istotne kwestie pojawiające się w trakcie badania, które zgodnie z zawodowym osądem biegłego rewidenta, mają związek z nadzorowaniem procesu sprawozdawczości finansowej.

Pkt 17
Niezależność biegłego rewidenta
W przypadku jednostek notowanych na giełdzie, biegły rewident przedstawia osobom sprawującym nadzór oświadczenie, że zespół wykonujący zlecenie i, odpowiednio, inne osoby w firmie, firma oraz, jeśli stosowne, firmy wchodzące w skład sieci, przestrzegały stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz wszystkie powiązania i inne sprawy pomiędzy firmą, firmami wchodzącymi w skład sieci, a jednostką, które zgodnie z zawodowym osądem biegłego rewidenta mogą być zasadnie uznane za wpływające na niezależność (…)

Pełna treść KSB 260 dostępna jest tutaj: https://www.pibr.org.pl/assets/meta/4147,1.7%20KSB%20260%20(Z).pdf a także zmiany, które wejdą 15 grudnia 2024 roku: https://ifacweb.blob.core.windows.net/publicfiles/2023-10/IAASB-Listed-Public-Interest-Entity-Standard_0.pdf

A ponieważ szkolenie dotyczyło… komunikacji to na slajdach pojawił się również taki obrazek

Jak widać – bywało zaskakująco!

Biegli rewidenci – widzimy się zatem za rok – w nowej odsłonie i z nowymi przykładami!

A członkom rad nadzorczych i biegłym rewidentom – życzę owocnej współpracy, coraz lepszej z każdym kolejnym momentem współpracy.

Piotr Rybicki

Wykładowca: Piotr Rybicki

Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident.

Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku.

Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.