Komisja Nadzoru Finansowego o roli rady nadzorczej w spółce akcyjnej

1561
views

Na radzie nadzorczej ciąży obowiązek czynnego udziału w procesie sporządzania raportów okresowych. Takiej aktywności zabrakło w przypadku rady nadzorczej Spółki. Odpowiedzialność rady nadzorczej Spółki dotyczy zaniechań w zakresie nadzoru nad jej działalnością. Zaniechania te uniemożliwiły wykrycie nieprawidłowości w  sprawozdawczości finansowej Spółki i zapobieżenie im. Rada nadzorcza Spółki nie wykazała należytej staranności i czujności, jakich oczekuje się od profesjonalistów, którzy zasiadają w organie nadzorczym spółki publicznej. Rada nadzorcza Spółki nie zapewniła stałego i odpowiedniego nadzoru nad wszystkimi obszarami działalności Spółki, co mogło mieć wpływ na zbyt późne wykrycie nieprawidłowości i naruszenie prawa, które miały miejsce w Spółce.

Podstawową rolą rady nadzorczej spółki akcyjnej jest sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad wszystkimi obszarami działalności spółki. Rada nadzorcza spółki akcyjnej jest organem kolegialnym, ale obowiązki związane ze sprawowaniem stałego nadzoru i kontroli obciążają w równym stopniu wszystkich jej członków. Każdy członek rady nadzorczej powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

Członkowie organów spółek publicznych powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnioną funkcją oraz nieuchronności sankcji administracyjnych, w przypadku nieprzestrzegania prawa.

Źródło: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=78870&p_id=18