Podpisanie sprawozdania finansowego przez jednego członka zarządu – nowe wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

3185
views

Jednostka chce skorzystać z uproszczeń przy podpisywaniu sprawozdań finansowych, w jakiej kolejności należy je podpisać? Czy sprawozdanie finansowe można najpierw podpisać elektronicznie, a następnie skompletować wymagane oświadczenia?

Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy sprawozdanie finansowe może podpisać, co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu po złożeniu przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmów złożenia takich oświadczeń. Odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z odmową podpisu sprawozdania finansowego i wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia. Oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, oraz odmowa złożenia takiego oświadczenia są dołączane do sprawozdania finansowego (art. 52 ust. 2b ustawy o rachunkowości).

Przedstawiony powyżej uproszczony sposób podpisywania sprawozdania finansowego ma charakter modelowy i wymaga wykonania określonych czynności w konkretnej kolejności. Ustawa o rachunkowości w powyższym zakresie nie przewiduje dokonywania zmian. Nie ma, więc możliwości żeby sporządzenie oświadczeń nastąpiło po podpisaniu sprawozdania.

Elektroniczny podpis osoby wchodzącej w skład organu wieloosobowego (jako zintegrowany element sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej) stanowi potwierdzenie, że wszystkie wymagane oświadczenia/odmowy zostały w stosunku do dokumentu sprawozdania finansowego sporządzone.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/jednostka-chce-skorzystac-z-uproszczen-przy-podpisywaniu-sprawozdan-finansowych-w-jakiej-kolejnosci-nalezy-je-podpisac-czy-sprawozdanie-finansowe-mozna-najpierw-podpisac-elektronicznie-a-nastepnie-skompletowac-wymagane-oswiadczenia

Wcześniej udzielone wyjasnienia znadują się na stronie: https://nadzorkorporacyjny.pl/podpisanie-sprawozdania-finansowego-przez-jednego-czlonka-zarzadu-wyjasnienia-ministerstwa-finansow/