Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju – projekt zmian w ustawie o rachunkowości

697
views

Rozdział 6c

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju

Art. 63p. Ilekroć w rozdziale jest mowa o:

1)     kwestiach zrównoważonego rozwoju – rozumie się przez to czynniki środowiskowe, czynniki społeczne i z zakresu praw człowieka oraz czynniki ładu korporacyjnego, w tym czynniki zrównoważonego rozwoju określone w art. 2 pkt 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 1, z późn. zm.[1]));

2)     przychodach netto ze sprzedaży towarów i produktów – rozumie się przez to:

a)     składkę przypisaną brutto – w przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji,

b)     sumę pozycji I, IV, VII, VIII i XI w rachunku zysków i strat określonych w załączniku nr 2 do ustawy – w przypadku instytucji kredytowych,

c)     przychody w rozumieniu ram sprawozdawczości finansowej stosowanych przez jednostkę, na podstawie których są sporządzane sprawozdania finansowe jednostki – w przypadku jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu w państwie trzecim, o których mowa w art. 63zd ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. a oraz b;

3)     standardach sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – rozumie się przez to standardy, o których mowa w art. 29b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013, str. 19, z późn. zm.[2])).

Art. 63q. 1. Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do jednostek będących:

1)     spółką kapitałową;

2)     spółką komandytowo­‑akcyjną;

3)     spółką jawną lub komandytową, której wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej;

4)     zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 656, 614, 825, 1723, 1843 i 1941);

5)     instytucjami kredytowymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.[3])), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) nr 575/2013”.

2. Przepisy niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do:

1)     instytucji świadczących żyro pocztowe;

2)     spółdzielczych kas oszczędnościowo­‑kredytowych;

3)     otwartych funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Art. 63r. 1. Jednostka mała i jednostką średnia będące emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz jednostka duża są obowiązane do przedstawienia w wyodrębnionej części sprawozdania z działalności informacji niezbędnych do zrozumienia wpływu jednostki na kwestie zrównoważonego rozwoju oraz wpływu kwestii zrównoważonego rozwoju na rozwój, wyniki i sytuację jednostki, zwanych dalej „sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju”.

2. Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju zawiera:

1)     zwięzły opis modelu biznesowego i strategii biznesowej jednostki, w tym opis:

a)     odporności modelu biznesowego i strategii biznesowej jednostki na ryzyka związane z kwestiami zrównoważonego rozwoju,

b)     szans dla jednostki związanych z kwestiami zrównoważonego rozwoju,

c)     planów jednostki, w tym działań wdrażających i powiązanych z nimi planów finansowych i inwestycyjnych, służących zapewnieniu, aby model biznesowy i strategia biznesowa jednostki uwzględniały:

–     przejście na zrównoważoną gospodarkę,

–     ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 °C zgodnie z porozumieniem paryskim na postawie Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu przyjętym w dniu 12 grudnia 2015 r.,

–     osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 (Dz. Urz. UE L 243 z 9.7.2021, str. 1),

d)     w stosownych przypadkach, w jakim zakresie działalność jednostki wiąże się z wykorzystaniem węgla, ropy naftowej i gazu,

e)     w jaki sposób w modelu biznesowym i strategii biznesowej jednostki uwzględniono potrzeby interesariuszy jednostki oraz wpływ jednostki na kwestie zrównoważonego rozwoju,

f)     sposobu wdrożenia strategii jednostki w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju;

2)     opis określonych w czasie i ustanowionych przez jednostkę celów dotyczących kwestii zrównoważonego rozwoju, w tym w stosownych przypadkach bezwzględnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych co najmniej na lata 2030 i 2050, opis postępów poczynionych przez jednostkę na rzecz osiągnięcia tych celów oraz oświadczenie, czy cele jednostki związane z czynnikami środowiskowymi opierają się na rozstrzygających dowodach naukowych;

3)     opis roli kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostkę w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju oraz ich wiedzy eksperckiej i umiejętności związanych z wypełnianiem tej roli lub dostęp takich organów do takiej wiedzy eksperckiej i umiejętności;

4)     opis polityk jednostki w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju;

5)     informacje o istnieniu systemów zachęt dotyczących kwestii zrównoważonego rozwoju oferowanych kierownikowi jednostki oraz członkom rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostkę;

6)     opis:

a)     procesu należytej staranności wdrożonego przez jednostkę w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju, w stosownych przypadkach, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej dotyczącymi prowadzenia przez jednostki procesu należytej staranności,

b)     najważniejszych rzeczywistych lub potencjalnych niekorzystnych skutków związanych z własnymi działaniami jednostki i jej łańcuchem wartości, w tym z jej produktami i usługami, stosunkami gospodarczymi i łańcuchem dostaw, działań podjętych w celu zidentyfikowania i monitorowania tych skutków, a także innych negatywnych skutków, które jednostka jest obowiązana zidentyfikować zgodnie z innymi przepisami prawa Unii Europejskiej dotyczącymi prowadzenia przez jednostki procesu należytej staranności,

c)     wszelkich działań podjętych przez jednostkę w celu zapobiegania rzeczywistym lub potencjalnym negatywnym skutkom, łagodzenia ich, zaradzania im lub usunięcia ich oraz wyniku tych działań;

7)     opis najważniejszych ryzyk dla jednostki w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju, w tym opis głównych rodzajów zależności jednostki od tych kwestii, oraz sposobu zarządzania tymi ryzykami przez jednostkę;

8)     wskaźniki odnoszące się do informacji, o których mowa w pkt 1–7.

3. Informacje objęte sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju są w stosowanych przypadkach przedstawiane w perspektywie krótko–, średnio– i długoterminowej.

4. W stosownych przypadkach sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju obejmuje:

1)     informacje na temat własnych operacji jednostki i jej łańcucha wartości, w tym jej produktów i usług, stosunków gospodarczych oraz łańcucha dostaw;

2)     odniesienia do innych informacji zawartych w sprawozdaniu z działalności i dodatkowe objaśnienia dotyczące tych informacji, a także odniesienia do kwot wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym i dodatkowe objaśnienia dotyczące tych kwot.

5. Jednostka przedstawia w sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju proces jaki przeprowadziła w celu zidentyfikowania informacji ujętych w tej sprawozdawczości.

6. Jednostka w wyjątkowych przypadkach może pominąć informacje dotyczące oczekiwanych zdarzeń lub spraw będących przedmiotem toczących się negocjacji, jeżeli – zgodnie z uzasadnioną opinią kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostkę – ujawnienie takich informacji miałoby istotnie szkodliwy wpływ na sytuację rynkową jednostki, przy czym jednostka nie może pominąć tych informacji, jeżeli uniemożliwi to prawidłową i obiektywną ocenę rozwoju, wyników i sytuacji jednostki oraz wpływu jej działalności na kwestie zrównoważonego rozwoju.

7. Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju sporządza się zgodnie ze standardami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

8. Kierownik jednostki konsultuje z przedstawicielami pracowników istotne dla pracowników jednostki informacje zawarte w sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sposoby uzyskiwania i weryfikacji tych informacji. Kierownik jednostki przekazuje opinię przedstawicieli pracowników członkom rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostkę.

Art. 63s. 1. Jednostki będące:

1)     jednostką średnią będącą emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

2)     jednostką małą będącą emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

3)     małą i niezłożoną instytucją określoną w art. 4 ust. 1 pkt 145 rozporządzenia (UE) nr 575/2013,

4)     wewnętrznym zakładem ubezpieczeń w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 53a ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

5)     wewnętrznym zakładem reasekuracji w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 53b ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

– mogą sporządzać uproszczoną sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju.

2. Uproszczona sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju zawiera:

1)     zwięzły opis modelu biznesowego i strategii biznesowej jednostki;

2)     opis polityk jednostki w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju;

3)     najważniejsze rzeczywiste lub potencjalne niekorzystne skutki funkcjonowania jednostki dla kwestii zrównoważonego rozwoju oraz wszelkie działania podjęte w celu zidentyfikowania i monitorowania takich rzeczywistych lub potencjalnych niekorzystnych skutków, zapobiegania im, łagodzenia ich lub usunięcia ich;

4)     najważniejsze ryzyka dla jednostki w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz sposób zarządzania tymi ryzykami przez jednostkę;

5)     kluczowe wskaźniki odnoszące się do informacji, o których mowa w pkt 1–4.

3. Uproszczoną sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju sporządza się zgodnie ze standardami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla małych i średnich jednostek, o których mowa w art. 29c dyrektywy 2013/34/UE.

Art. 63t. Do jednostek sporządzających sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju albo uproszczoną sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju przepisów art. 49 ust. 3 i 3a nie stosuje się.

Art. 63u. Jednostka zależna od jednostki dominującej mającej siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym jednostka dominująca niższego szczebla, jest zwolniona z obowiązku sporządzenia sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1)     informacje dotyczące tej jednostki zależnej i jej jednostek zależnych są zawarte w sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej tej jednostki dominującej, sporządzonym zgodnie z przepisami prawa państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

2)     ta jednostka zależna ujawnia w swoim sprawozdaniu z działalności:

a)     informację, że skorzystała ze zwolnienia ze sporządzenia sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,

b)     nazwę i siedzibę jednostki dominującej, która sporządziła sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej,

c)     adres strony internetowej, na której udostępniono sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej jednostki dominującej wraz ze sprawozdaniem z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, oraz, w stosownych przypadkach, tłumaczenia tych dokumentów.

Art. 63v. Jednostka zależna od jednostki dominującej mającej siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu w państwie trzecim, w tym jednostka dominująca niższego szczebla, jest zwolniona z obowiązku sporządzenia sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1)     informacje dotyczące tej jednostki zależnej i jej jednostek zależnych są zawarte w sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej tej jednostki dominującej, sporządzonej zgodnie ze standardami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub standardami uznanymi za równoważne zgodnie z aktem wykonawczym w sprawie równoważności standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przyjętym zgodnie z art. 23 ust. 4 akapit trzeci dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/109/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. UE L 390 z 31.12.2004, str. 38–57, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2004/109/WE”;

2)     ta jednostka zależna ujawnia w swoim sprawozdaniu z działalności:

a)     informację, że skorzystała ze zwolnienia ze sporządzenia sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,

b)     nazwę i siedzibę jednostki dominującej, która sporządziła sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej,

c)     adres strony internetowej, na której udostępniono sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z atestacji tej sprawozdawczości oraz tłumaczenia tych dokumentów;

3)     kierownik tej jednostki zależnej złoży we właściwym rejestrze sądowym w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej jednostki dominującej wraz ze sprawozdaniem z atestacji tej sprawozdawczości wydanym przez podmiot upoważniony do wydawania opinii z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju na podstawie prawa krajowego, któremu podlega jednostka dominująca, oraz tłumaczenia tych dokumentów;

4)     informacje określone w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.06.2020, str. 13), dotyczące działalności prowadzonej przez korzystającą ze zwolnienia jednostkę zależną i jej jednostki zależne, są zawarte w sprawozdaniu z działalności tej jednostki zależnej lub w sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej sporządzonej przez jednostkę dominującą.

Art. 63w. 1. Przepisy art. 63u i art. 63v nie mają zastosowania do jednostki dużej będącej emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. W przypadku gdy sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 63u pkt 1, lub sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, o której mowa w art. 63v pkt 1, zostały sporządzone w innym języku niż język polski, sporządzane jest tłumaczenie tych dokumentów na język polski. Tłumaczenie, które nie zostało wykonane przez tłumacza przysięgłego, zawiera informację o tym fakcie.

3. Do celów stosowania art. 63u i art. 63v, w przypadku gdy zastosowanie ma art. 10 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, instytucja kredytowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, która jest trwale powiązana z organem centralnym sprawującym nad nią nadzór na warunkach określonych w art. 10 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, jest traktowana jako jednostka zależna tego organu centralnego.

4.  Do celów stosowania art. 63u i art. 63v,  zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji wchodzący w skład grupy, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, nieuznany za jednostkę dominującą i podlegający nadzorowi nad grupą zgodnie z art. 374 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, jest traktowany jako jednostka zależna jednostki dominującej tej grupy.

Art. 63x. 1. Jednostka dominująca dużej grupy jest obowiązana do przedstawienia w wyodrębnionej części sprawozdania z działalności grupy kapitałowej informacji niezbędnych do zrozumienia wpływu grupy kapitałowej na kwestie zrównoważonego rozwoju oraz wpływu kwestii zrównoważonego rozwoju na rozwój, wyniki i sytuację grupy kapitałowej, zwanych dalej „sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej”.

2. Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej zawiera:

1)     zwięzły opis modelu biznesowego i strategii biznesowej grupy kapitałowej, w tym opis:

a)     odporności modelu biznesowego i strategii biznesowej grupy kapitałowej  na ryzyka związane z kwestiami zrównoważonego rozwoju,

b)     szans dla grupy kapitałowej związanych z kwestiami zrównoważonego rozwoju,

c)     planów grupy kapitałowej, w tym działań wdrażających i powiązanych z nimi planów finansowych i inwestycyjnych, służących zapewnieniu, aby model biznesowy i strategia biznesowa grupy kapitałowej uwzględniały:

–     przejście na zrównoważoną gospodarkę,

–     ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 °C zgodnie z porozumieniem paryskim na postawie Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu przyjętym w dniu 12 grudnia 2015 r.,

–     osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999,

d)     w stosownych przypadkach, w jakim zakresie działalność grupy kapitałowej wiąże się z wykorzystaniem węgla, ropy naftowej i gazu,

e)     w jaki sposób w modelu biznesowym i strategii biznesowej grupy kapitałowej  uwzględniono potrzeby interesariuszy grupy kapitałowej  oraz wpływ grupy kapitałowej na kwestie zrównoważonego rozwoju,

f)     sposobu wdrożenia strategii grupy kapitałowej w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju;

2)     opis określonych w czasie i ustanowionych przez grupę kapitałową celów dotyczących kwestii zrównoważonego rozwoju, w tym w stosownych przypadkach bezwzględnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych co najmniej na lata 2030 i 2050, opis postępów poczynionych przez grupę kapitałową na rzecz osiągnięcia tych celów oraz oświadczenie, czy cele grupy kapitałowej związane z czynnikami środowiskowymi opierają się na rozstrzygających dowodach naukowych;

3)     opis roli kierownika jednostki dominującej oraz członków rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostkę dominującą w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju oraz ich wiedzy eksperckiej i umiejętności związanych z wypełnianiem tej roli lub dostęp takich organów do takiej wiedzy eksperckiej i umiejętności;

4)     opis polityk grupy kapitałowej  w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju;

5)     informacje o istnieniu systemów zachęt dotyczących kwestii zrównoważonego rozwoju oferowanych kierownikowi jednostki dominującej oraz członkom rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostkę dominującą;

6)     opis:

a)     procesu należytej staranności wdrożonego przez grupę kapitałową w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju, w stosownych przypadkach, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej dotyczącymi prowadzenia przez jednostki procesu należytej staranności,

b)     najważniejszych rzeczywistych lub potencjalnych niekorzystnych skutków związanych z własnymi działaniami grupy kapitałowej i jej łańcuchem wartości, w tym z jej produktami i usługami, stosunkami gospodarczymi i łańcuchem dostaw, działań podjętych w celu zidentyfikowania i monitorowania tych skutków, a także innych negatywnych skutków, które jednostka dominująca jest obowiązana zidentyfikować zgodnie z innymi przepisami prawa Unii Europejskiej dotyczącymi prowadzenia procesu należytej staranności,

c)     wszelkich działań podjętych przez grupę kapitałową w celu zapobiegania rzeczywistym lub potencjalnym negatywnym skutkom, łagodzenia ich, zaradzania im lub usunięcia ich oraz wyniku tych działań;

7)     opis najważniejszych ryzyk dla grupy kapitałowej w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju, w tym opis głównych rodzajów zależności grupy kapitałowej od tych kwestii, oraz sposobu zarządzania tymi ryzykami przez grupę kapitałową;

8)     wskaźniki odnoszące się do informacji, o których mowa w pkt 1–7.

3. Informacje objęte sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej są w stosownych przypadkach przedstawiane w perspektywie krótko–, średnio– i długoterminowej.

4. W stosownych przypadkach sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej obejmuje:

1)     informacje na temat własnych operacji grupy kapitałowej i jej łańcucha wartości, w tym jej produktów i usług, stosunków gospodarczych i łańcucha dostaw;

2)     odniesienia do innych informacji zawartych w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej i dodatkowe objaśnienia dotyczące tych informacji, a także odniesienia do kwot wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i dodatkowe objaśnienia dotyczące tych kwot.

5. Jednostka dominująca przedstawia w sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej proces jaki przeprowadziła w celu zidentyfikowania informacji ujętych w tej sprawozdawczości.

6. Jednostka dominująca w wyjątkowych przypadkach może pominąć informacje dotyczące oczekiwanych zdarzeń lub spraw będących przedmiotem toczących się negocjacji, jeżeli – zgodnie z uzasadnioną opinią kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostkę dominującą – ujawnienie takich informacji miałoby istotnie szkodliwy wpływ na sytuację rynkową grupy, przy czym jednostka dominująca nie może pominąć tych informacji, jeżeli uniemożliwi to prawidłową i obiektywną ocenę rozwoju, wyników i sytuacji grupy kapitałowej oraz wpływu jej działalności.

7. Jeżeli jednostka dominująca identyfikuje istotne różnice między ryzykami dla grupy kapitałowej a ryzykami dla co najmniej jednej jednostki zależnej lub między wpływem grupy kapitałowej a wpływem co najmniej jednej jednostki zależnej, jednostka dominująca przedstawia w sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej odpowiednie wyjaśnienie dotyczące odpowiednio ryzyka dla danej jednostki zależnej lub jednostek zależnych lub wpływu danej jednostki zależnej lub jednostek zależnych.

8. Jednostka dominująca wskazuje w sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, które jej jednostki zależne objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym skorzystały ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej.

9. Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej sporządza się zgodnie ze standardami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

10. Kierownik jednostki dominującej konsultuje z przedstawicielami pracowników istotne dla pracowników informacje zawarte w sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej oraz sposoby uzyskiwania i weryfikacji tych informacji. Kierownik jednostki przekazuje opinię przedstawicieli pracowników członkom rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostkę dominującą.

Art. 63y. Jednostka dominująca sporządzająca sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej jest zwolniona ze sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz obowiązków, o których mowa w art. 49 ust. 3 i 3a, na poziomie grupy kapitałowej.

Art. 63z. Jednostka dominująca będąca jednostką zależną od jednostki dominującej wyższego szczebla mającej siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest zwolniona z obowiązku sporządzenia sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1)     informacje dotyczące tej jednostki dominującej i jej jednostek zależnych są zawarte w sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej tej jednostki dominującej wyższego szczebla, sporządzonym zgodnie z przepisami prawa państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

2)     ta jednostka dominująca ujawnia w swoim sprawozdaniu z działalności:

a)     informację, że skorzystała ze zwolnienia ze sporządzenia sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej,

b)     nazwę i siedzibę jednostki dominującej wyższego szczebla, która sporządziła sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej,

c)     adres strony internetowej, na której udostępniono sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej jednostki dominującej wyższego szczebla wraz ze sprawozdaniem z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej jednostki dominującej wyższego szczebla, oraz, w stosownych przypadkach, tłumaczenia tych dokumentów.

Art. 63za. Jednostka dominująca będąca jednostką zależną od jednostki dominującej wyższego szczebla mającej siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu w państwie trzecim, jest zwolniona z obowiązku sporządzenia sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1)     informacje dotyczące tej jednostki dominującej i jej jednostek zależnych są ujęte w sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej tej jednostki dominującej wyższego szczebla, sporządzonej zgodnie ze standardami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub standardami uznanymi za równoważne zgodnie z aktem wykonawczym w sprawie równoważności standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przyjętym zgodnie z art. 23 ust. 4 akapit trzeci dyrektywy 2004/109/WE;

2)     ta jednostka dominująca ujawnia w swoim sprawozdaniu z działalności:

a)     informację, że skorzystała ze zwolnienia ze sporządzenia sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej,

b)     nazwę i siedzibę jednostki dominującej wyższego szczebla, która sporządziła sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej,

c)     adres strony internetowej, na której udostępniono sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej jednostki dominującej wyższego szczebla wraz ze sprawozdaniem z atestacji tej sprawozdawczości oraz  tłumaczenia tych dokumentów,

3)     kierownik tej jednostki dominującej złoży we właściwym rejestrze sądowym w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej jednostki dominującej wyższego szczebla wraz ze sprawozdaniem z atestacji tej sprawozdawczości wydanym przez podmiot upoważniony do wydania opinii z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju na podstawie prawa krajowego, któremu podlega jednostka dominująca wyższego szczebla, oraz tłumaczenia tych dokumentów;

4)     informacje określone w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852, dotyczące działalności prowadzonej przez jednostki zależne mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i korzystające ze zwolnienia na podstawie art. 63u, art. 63v lub odpowiadających im przepisów prawa innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, są zawarte w sprawozdaniu z działalności jednostki dominującej korzystającej ze zwolnienia lub w sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej sporządzonej przez jednostkę dominującą wyższego szczebla.

Art. 63zb. 1. Przepisy art. 63z i art. 63za nie mają zastosowania do jednostki dużej będącej emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. W przypadku gdy sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 63z pkt 1 lub sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej jednostki dominującej wyższego szczebla, o której mowa w art. 63za pkt 1, zostały sporządzone w innym języku niż język polski, sporządzane jest tłumaczenie tych dokumentów na język polski. Tłumaczenie, które nie zostało wykonane przez tłumacza przysięgłego, zawiera informację o tym fakcie.

3. Do celów stosowania art. 63z i art. 63za, w przypadku gdy zastosowanie ma art. 10 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, instytucja kredytowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, która jest trwale powiązana z organem centralnym sprawującym nad nimi nadzór na warunkach określonych w art. 10 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, jest traktowana jako jednostka zależna tego organu centralnego.

4.  Do celów stosowania art. 63z i art. 63za,  zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji wchodzący w skład grupy, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, nieuznany za jednostkę dominującą i podlegający nadzorowi nad grupą zgodnie z art. 374 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, jest traktowany jako jednostka zależna jednostki dominującej tej grupy.

Art. 63zc. Jednostka, o której mowa w art. 63r ust. 1, oraz  jednostka dominująca, o której mowa w art. 63x ust. 1, sporządzają odpowiednio sprawozdanie z działalności albo sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w formacie, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/815, oraz znakują sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, w tym informacje podlegające ujawnieniu, o których mowa w art. 8 rozporządzenia (UE) 2020/852, zgodnie z formatem określonym w tym rozporządzeniu.

Art. 63zd. 1. Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju dla jednostek z państw trzecich, dotyczącą odpowiednio grupy kapitałowej jednostki dominującej najwyższego szczebla w rozumieniu art. 63l ust. 1 pkt 1 albo jednostki samodzielnej w rozumieniu art. 63l ust. 1 pkt 2, publikuje:

1)     jednostka zależna, której jednostka dominująca najwyższego szczebla ma siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu w państwie trzecim pod warunkiem, że:

a)     jednostka zależna jest jednostką małą albo jednostką średnią będącą emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, albo jednostką dużą,

b)     jednostka dominująca najwyższego szczebla uzyskała na poziomie grupy na terytorium Unii Europejskiej przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów przekraczające 150 000 000 euro za każdy z 2 ostatnich lat obrotowych;

2)     oddział w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w poprzedzającym roku obrotowym przekroczyły kwotę 40 000 000 euro pod warunkiem, że oddział ten został utworzony przez spółkę o formie prawnej podobnej do spółki kapitałowej albo spółki komandytowo­‑akcyjnej będącą:

a)     jednostką samodzielną mającą siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu w państwie trzecim, która uzyskała na terytorium Unii Europejskiej przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów przekraczające 150 000 000 euro za każdy z 2 ostatnich lat obrotowych, albo

b)     jednostką powiązaną grupy kapitałowej mającą siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu w państwie trzecim, jeżeli jednostka dominująca najwyższego szczebla tej grupy kapitałowej:

–     ma siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu w państwie trzecim i nie posiada ona na terytorium Unii Europejskiej jednostki zależnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, oraz

–     uzyskała na poziomie grupy na terytorium Unii Europejskiej przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów przekraczające 150 000 000 euro za każdy z 2 ostatnich lat obrotowych.

2. Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju dla jednostek z państw trzecich zawiera informacje określone w art. 63r ust. 2 pkt 1 lit. c­–f, pkt 2–6 oraz, w stosownych przypadkach, w art. 63r ust. 2 pkt 8 odpowiednio na poziomie grupy kapitałowej jednostki dominującej najwyższego szczebla albo jednostki samodzielnej z państwa trzeciego.

3. Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju dla jednostek z państw trzecich jest sporządzana zgodnie ze:

1)     standardami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla jednostek z państw trzecich, o których mowa w art. 40b dyrektywy 2013/34/UE albo

2)     standardami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub ze standardami uznanymi za równoważne zgodnie z aktem wykonawczym w sprawie równoważności standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przyjętym na podstawie art. 23 ust. 4 akapit trzeci dyrektywy 2004/109/WE.

4. W przypadku gdy sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju dla jednostek z państw trzecich nie jest dostępna, jednostka zależna albo oddział zwraca się odpowiednio do jednostki dominującej najwyższego szczebla albo jednostki samodzielnej o przekazanie:

1)     tej sprawozdawczości w celu jej opublikowania przez jednostkę zależną albo oddział albo

2)     informacji niezbędnych do sporządzenia tej sprawozdawczości przez jednostkę zależną albo oddział.

5. W przypadku gdy jednostka dominująca najwyższego szczebla albo jednostka samodzielna nie przekaże sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla jednostek z państw trzecich, jednostka zależna albo oddział sporządzają i publikują:

1)     sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju zawierającą informacje, które posiadają, uzyskały lub nabyły, oraz

2)     oświadczenie stwierdzające, że odpowiednio jednostka dominująca najwyższego szczebla albo jednostka samodzielna nie udostępniła sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla jednostek z państw trzecich lub informacji niezbędnych do jej sporządzenia.

6. Wraz z publikacją sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla jednostek z państw trzecich jednostka zależna albo oddział publikuje sprawozdanie z atestacji tej sprawozdawczości wydane przez podmiot upoważniony do wydawania opinii z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju na podstawie przepisów prawa krajowego państwa, któremu podlega jednostka dominująca najwyższego szczebla albo jednostka samodzielna z państwa trzeciego, albo na podstawie przepisów prawa państwa członkowskiego.

7. W przypadku gdy jednostka dominująca najwyższego szczebla albo jednostka samodzielna nie przekaże sprawozdania z atestacji, jednostka zależna albo oddział sporządzają i publikują oświadczenie stwierdzające, że odpowiednio jednostka dominująca najwyższego szczebla albo jednostka samodzielna nie udostępniła wymaganego sprawozdania z atestacji.

8. W celu publikacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla jednostek z państw trzecich kierownik jednostki zależnej albo oddziału, w terminie 12 miesięcy od dnia bilansowego składa we właściwym rejestrze sądowym:

1)     sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju dla jednostek z państw trzecich sporządzoną odpowiednio przez jednostkę dominującą najwyższego szczebla albo jednostkę samodzielną ze sprawozdaniem z atestacji tej sprawozdawczości, o którym mowa w ust. 6, albo oświadczeniem, o którym mowa w ust. 7, albo

2)     sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, o której mowa w ust. 5 pkt 1, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 5 pkt 2.

9. Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, o której mowa w ust. 5 pkt 1, oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.


[1])    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 198 z 22.06.2020, str. 13 oraz Dz. Urz. UE L 2023/2869 z 11.07.2019.

[2])    Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 330 z 15.11.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 334 z 21.11.2014, str. 86, Dz. Urz. UE L 429 z 01.12.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 322 z 16.12.2022, str. 15, Dz. Urz. UE L 2023/2864 z 20.12.2023 oraz Dz. Urz. UE L 2023/2775 z 21.12.2023.

[3])    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 68, Dz. Urz. UE L 321 z 30.11.2013, str. 6, Dz. Urz. UE L 11 z 17.01.2015, str. 37, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 153, Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 4, Dz. Urz. UE L 310 z 25.11.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 27, Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 183 z 09.07.2019, str. 14, Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 4, Dz. Urz. UE L 84 z 11.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 116 z 06.04.2021, str. 25, Dz. Urz. UE L 225 z 25.06.2021, str. 52, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2869 z 20.12.2023 r. str. 1.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12381804/katalog/13035986#13035986