Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2022 roku

1054
views

W 2022 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw niefinansowych były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszeniu uległy wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

Przychody ogółem były wyższe o 27,4% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 28,3%. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 93,3% przed rokiem do 94,0%.

Wynik finansowy netto wyniósł 251,4 mld zł i był wyższy o 13,0% niż przed rokiem.

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 39,0% (wobec 44,1% przed rokiem), a płynności finansowej II stopnia 105,4% (wobec 107,6% przed rokiem).

Nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw w 2022 r. wyniosły 197,4 mld zł i były (w cenach stałych) o 5,9% wyższe niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 7,3%). Nakłady na budynki i budowle zwiększyły się o 6,4% (wobec wzrostu przed rokiem o 6,2%), nakłady na zakupy wzrosły o 5,8%, w tym na środki transportu wzrosły o 9,9% (wobec wzrostu w ubiegłym roku o 14,7%), a na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia o 4,5% (wobec wzrostu przed rokiem o 5,9%).
Wzrost nakładów (w cenach bieżących) notowano m.in. w górnictwie i wydobywaniu (o 28,4% wobec spadku rok wcześniej o 7,8%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 28,1% wobec wzrostu przed rokiem o 29,0%), przetwórstwie przemysłowym (o 26,2% wobec wzrostu o 8,4%), obsłudze rynku nieruchomości (o 23,9% wobec spadku o 27,8%), w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 16,4% wobec wzrostu o 14,0%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 13,3% wobec wzrostu o 24,7%), informacji i komunikacji (o 9,2% wobec wzrostu przed rokiem o 14,3%), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 8,4% wobec wzrostu przed rokiem o 26,5%). Natomiast spadek nakładów wystąpił w budownictwie (o 9,0% wobec wzrostu przed rokiem o 9,6%).

Źródło danych GUS: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/wyniki-finansowe-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-2022-roku,12,50.html

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 17 388 przedsiębiorstw niefinansowych (jednostek prawnych) prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A według PKD 2007); działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K według PKD 2007); szkół wyższych; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.