Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na rzecz Rady Nadzorczej

144
views

Sygnatura: 0114-KDIP2-2.4010.700.2023.3.KW (data publikacji 2024-03-21)

Interpretacja indywidualna – stanowisko w części prawidłowe i części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej w części dotyczącej:

 • wydatków z kategorii „Koszty ogólne”- jest prawidłowe,
 • wydatków z kategorii „Koszty osobowe”- jest nieprawidłowe,
 • wydatków z kategorii „Koszty biznesowe”- jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 grudnia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 22 grudnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, w zakresie możliwości zaliczania przez Bank do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na rzecz Członków Rady Nadzorczej oraz w związku z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej Banku.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i i zdarzenia przyszłego

 „Wnioskodawca” lub „Bank” jest podmiotem prowadzącym działalność bankową na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2324 ze zm.; dalej: „ Prawo bankowe”) posiadającym siedzibę na terytorium Polski i podlegającym w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Wnioskodawca należy do międzynarodowej grupy B. (dalej „Grupa”), która jest jednym z największych przedstawicieli grup kapitałowych o działalności bankowej na świecie.

Zgodnie z art. 22 Prawa bankowego w związku z art. 381 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.; dalej: „ KSH”), funkcję organu nadzoru pełni w Banku rada nadzorcza Banku (dalej: „Rada Nadzorcza”). Wnioskodawca posiada wewnętrzne dokumenty regulujące funkcjonowanie Rady Nadzorczej oraz prawa i obowiązki Członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza jest organem sprawującym funkcję organu nadzoru nad działalnością Banku. Wykonywanie przez Członków Rady Nadzorczej czynności nadzorczych nad działalnością Banku prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej ma istotne znaczenie z punktu widzenia jej akcjonariuszy, którzy dzięki pracy Członków Rady Nadzorczej pozyskują informacje o sytuacji spółki oraz rzeczywistych jak również potencjalnych zagrożeniach związanych z jej działalnością, co w przyszłości może przełożyć się na wymierne korzyści ekonomiczne w postaci otrzymanej dywidendy. W związku z tym, akcjonariusz delegując swoich przedstawicieli do pełnienia funkcji w radzie nadzorczej Banku wykazuje się dbałością o swoje interesy, poprzez zapewnienie właściwego nadzoru nad jego działalnością, a Rada Nadzorcza stanowi niejako formę ich reprezentacji.

Co do zasady, Członkowie Rady Nadzorczej za pełnienie swoich funkcji otrzymują stosowne wynagrodzenie uiszczane przez Bank, z zastrzeżeniem, iż Członkowi Rady Nadzorczej, który jest jednocześnie zatrudniony w jakimkolwiek podmiocie Grupy, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku.

W związku z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, oprócz wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Wnioskodawca ponosi i w przyszłości będzie ponosił koszty jej funkcjonowania. Wnioskodawca wyróżnia następujące kategorie wydatków ponoszonych w związku z szerokorozumianym funkcjonowaniem w Banku Rady Nadzorczej:

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej (dalej: „ Koszty ogólne”), wśród których wyróżnić można wydatki ponoszone na szerokorozumianą organizację posiedzeń Rady Nadzorczej, w tym przykładowo:

 • najem sali konferencyjnej,
 • materiały biurowe,
 • tłumaczenia dokumentów i koszty wysyłki korespondencji,
 • artykuły spożywcze (tj. kawa, herbata, słodycze, zestawy obiadowe oraz lunche).

Wydatki niezbędne do pełnienia przez Członka Rady Nadzorczej swojej funkcji w Radzie Nadzorczej Banku, które można przypisać indywidualnie do poszczególnych Członków Rady Nadzorczej (dalej: „Koszty osobowe”).

Do tej kategorii wydatków Bank zalicza między innymi:

 • wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej, w szczególności związane z uczestnictwem w szkoleniach, kursach, konferencjach oraz spotkaniach branżowych, w stosunku do których uczestnictwo wynika z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej (zarówno wynikające ze zlecenia Banku, jak również bez zlecenia takiego uczestnictwa przez Bank),
 • koszty podróży związane z dojazdem na posiedzenia Rady Nadzorczej, szkolenia, konferencje, itd. (bilety komunikacji miejskiej, pociągowe oraz lotnicze, usług taxi, zwrot kosztów podróży własnym samochodem, diety),
 • koszty zakwaterowania oraz wyżywienia związane z dojazdem na posiedzenia Rady Nadzorczej, szkolenia, konferencje, itd.

Wydatki wynikające z zaangażowania Członków Rady Nadzorczej w działania o charakterze biznesowym, które potencjalnie mogą mieć wpływ na uzyskanie przez Bank przychodu, alternatywnie zabezpieczenie lub zachowanie jego źródeł i które to wydatki można indywidualnie przypisać do poszczególnych Członków Rady Nadzorczej (dalej: „Koszty biznesowe”). Do niniejszej kategorii kosztów Bank zalicza przede wszystkim:

 • usługi gastronomiczne w trakcie spotkania z aktualnymi/ potencjalnymi klientami Banku (z wyłączeniem alkoholi),
 • podróże odbywane w celach związanych z reprezentacją Spółki w kontaktach biznesowych, wymagające bezpośredniego zaangażowania Członka Rady Nadzorczej (wydatki na przeloty lotnicze, bilety komunikacji miejskiej, taxi, zwrot kosztów podróży własnym samochodem, diety),
 • koszty zakwaterowania oraz wyżywienia związane z podróżami odbywanymi w celach związanych z reprezentacją Spółki w kontaktach biznesowych, wymagające bezpośredniego zaangażowania Członka Rady Nadzorczej.

Przedmiotowe wydatki zostały przez Bank poniesione oraz udokumentowane zgodnie z właściwymi przepisami.

W związku z tak nakreślonym stanem faktycznym oraz zdarzeniem przyszłym Bank powziął wątpliwość, co do tego czy wydatki z kategorii: Koszty ogólne, Koszty osobowe oraz Koszty biznesowe mogą stanowić dla Banku koszty uzyskania przychodów oraz czy w związku z pokrywaniem tych wydatków przez Bank (ekonomiczny ciężar wydatków ponosi Bank, a nie Członek Rady Nadzorczej), na Banku będą ciążyć jakiekolwiek obowiązki płatnika.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Członkowie Rady Nadzorczej oprócz sprawowania stałej kontroli i nadzoru nad działalnością Banku, realizują także czynności związane z prowadzeniem spraw Banku poprzez działania biznesowe, mające na celu między innymi rozpowszechnianie oferty Banku poprzez budowanie relacji biznesowych z potencjalnymi klientami Banku oraz ich zacieśnianie w stosunkach z aktualnymi kontrahentami, stwarzając możliwość nawiązywania nowej współpracy lub utrzymania/ rozwinięcia obecnych płaszczyzn współpracy. Powyższe działania biznesowe Członków Rady Nadzorczej polegające na uczestnictwie w spotkaniach mających na celu kształtowanie popytu na usługi świadczone przez Bank przekładają się nie tylko na zachowanie oraz zabezpieczenie źródła przychodów Banku, ale także pozostają w związku z prognozowanymi przychodami Banku.

Jednocześnie, realizowane przez Członków Rady Nadzorczej działania promujące Bank nieodłącznie wiążą się z ponoszeniem przez Bank wydatków z kategorii Kosztów biznesowych, o których mowa w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, w szczególności kosztów usług gastronomicznych (z wyłączeniem alkoholi), a także kosztów podróży związanych z reprezentacją Spółki w kontaktach biznesowych, wymagające bezpośredniego zaangażowania Członka Rady Nadzorczej (obejmujące wydatki na przeloty lotnicze, bilety komunikacji miejskiej, taxi, zwrot kosztów podróży własnym samochodem, diety) oraz koszty zakwaterowania oraz wyżywienia związane z podróżami odbywanymi w celach związanych z reprezentacją Spółki w kontaktach biznesowych, wymagające bezpośredniego zaangażowania Członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie Wnioskodawca zwraca uwagę, iż ponoszenie przez Bank wydatków z kategorii Kosztów biznesowych odzwierciedlają zmieniające się realia prowadzenia działalności gospodarczej na rynku i przyjęte w tym zakresie dobre praktyki i obyczaje, które dotyczą akceptowanych i stosowanych powszechnie zachowań, bez których nie jest możliwe efektywne prowadzenie działalności gospodarczej.

Należy wskazać, iż powszechną praktyką w prowadzeniu działalności gospodarczej jest organizowanie spotkań/narad biznesowych w trakcie których poruszane są kwestie dotyczące obecnej lub potencjalnej współpracy, rozwoju oraz prowadzone są szeroko rozumiane negocjacje biznesowe, w wyniku których ponoszone są koszty związane z zapewnienie odpowiednich warunków takich spotkań (w niniejszym wniosku kategoria kosztów opisana jako Koszty biznesowe), co stanowi zwyczajową praktykę rynkową. Wydatki na organizację takich spotkań w założeniu mają przełożyć się na osiągnięcie przez Bank przychodów z prowadzonej działalności.

Wnioskodawca wskazuje również, iż ponoszone na rzecz Rady Nadzorczej Banku wydatki z kategorii Kosztów biznesowych, o których mowa w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, ponoszone w związku z funkcjonowaniem ww. organu w Banku zostały poniesione i będą ponoszone przez Wnioskodawcę (zostały pokryte/będą pokrywane z jego zasobów majątkowych), są definitywne oraz zostały zgodnie z właściwymi przepisami udokumentowane.

Związek przyczynowo-skutkowy między poniesionymi wydatkami określonymi we wniosku o interpretację jako „Koszty biznesowe” a osiągnięciem przychodu lub zabezpieczeniem źródła przychodu Banku jest tego rodzaju, że bez ich poniesienia nie byłoby możliwe zawarcie określonych transakcji, w których wsparciu uczestniczy dany Członek RN. Jak bowiem zostało opisane we wniosku o interpretację, Członkowie RN realizują czynności związane z prowadzeniem spraw Banku poprzez działania biznesowe, mające na celu między innymi rozpowszechnianie oferty Banku poprzez budowanie relacji biznesowych z potencjalnymi klientami Banku oraz ich zacieśnianie w stosunkach z aktualnymi kontrahentami, stwarzając możliwość nawiązywania nowej współpracy lub utrzymania / rozwinięcia obecnych płaszczyzn współpracy.

Usługi gastronomiczne w trakcie spotkania z aktualnymi bądź potencjalnymi klientami Banku (z wyłączeniem alkoholi) są związane z osiągnieciem przychodu a także zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów w ten sposób, że koszy te są ponoszone przy okazji prowadzonych rozmów o charakterze biznesowym, które skutkować będą możliwością uzyskania kontraktów biznesowych, które będą generować Bankowi przychody podatkowe z tytułu świadczonych usług. Jednocześnie poniesienie tego rodzaju kosztu jest standardem rynkowym stosowanym powszechnie.

Podróże odbywane w celach związanych z reprezentacją Spółki w kontaktach biznesowych, wymagające bezpośredniego zaangażowania Członka Rady Nadzorczej (wydatki na przeloty lotnicze, bilety komunikacji miejskiej, taxi, zwrot kosztów podróży własnym samochodem, diety), są związane z osiągnięciem przychodu a także zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów w ten sposób, że ich poniesienie jest niezbędne w celu odbycia spotkań odbywających się w innych miejscach niż miejsce aktualnego pobytu danego Członka RN. Poniesienie tych kosztów j est podyktowane względami biznesowymi wynikającymi z aktualnych okoliczności faktycznych.

Koszty zakwaterowania oraz wyżywienia związane z podróżami odbywanymi w celach związanych z reprezentacją Spółki w kontaktach biznesowych, wymagające bezpośredniego zaangażowania Członka Rady Nadzorczej są związane z osiągnięciem przychodu a także zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów w ten sposób, że ich poniesienie jest niezbędne w celu odbycia spotkań odbywających się w innych miejscach niż miejsce aktualnego pobytu danego Członka RN. Poniesienie tych kosztów jest podyktowane względami biznesowymi wynikającymi z aktualnych okoliczności faktycznych.

Celem ponoszonych wydatków określonych we wniosku o interpretacje jako „Koszty biznesowe” nie jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, dobrego obrazu jego działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentem. Są to koszty ponoszone przy okazji spotkań o charakterze biznesowym i jednocześnie są one ponoszone zwyczajowo ponoszone na spotkania biznesowe.

Pytania

1.    Czy Bank jest uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z kategorii Kosztów ogólnych, o których mowa w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym ponoszonych w związku z funkcjonowaniem w Banku Rady Nadzorczej?

2.    Czy Bank jest uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z kategorii Kosztów osobowych, o których mowa w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym ponoszonych w związku z funkcjonowaniem w Banku Rady Nadzorczej?

3.    Czy Bank jest uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z kategorii Kosztów biznesowych, o których mowa w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym?

4.    Czy w związku z pokrywaniem przez Bank wydatków z kategorii Kosztów osobowych oraz Kosztów biznesowych po stronie Członków Rady Nadzorczej nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, a w konsekwencji na Banku nie ciążą obowiązki płatnika?

5.    W przypadku negatywnego stanowiska z zakresie pytania nr 4, czy w związku z pokrywaniem przez Bank wydatków z kategorii Kosztów osobowych oraz Kosztów biznesowych w części dotyczącej kosztów przejazdów, noclegów, wyżywienia w związku z uczestnictwem w posiedzeniach Rady Nadzorczej lub spotkaniach biznesowych po stronie Członków Rady Nadzorczej powstaje przychód podlegający opodatkowaniem podatkiem PIT, niemniej korzysta on ze zwolnienia od podatku PT na podstawie art. 21 ust 1 pkt 16 lit. b Ustawy o PIT, a w konsekwencji na Banku nie ciążą obowiązki płatnika?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytań nr 1, 2 i 3 dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast w zakresie pytań nr 4 i 5 dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.

Państwa stanowisko w sprawie

Ad 1

Zdaniem Wnioskodawcy, Bank jest uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z kategorii Kosztów ogólnych, o których mowa w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym ponoszonych w związku z funkcjonowaniem w Banku Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie

W świetle art. 15 ust 1 Ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Tym samym każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju wydatków. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu, a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych z ich źródła bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Kosztem uzyskania przychodów jest zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika;
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w żaden sposób zwrócona;
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 • został właściwie udokumentowany;
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust 1 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Przenosząc powyższe na grunt analizowanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wskazać należy, że Wnioskodawca jest zobowiązany do przestrzegania w sposób bezwzględny unormowań zawartych w ustawie Kodeks spółek handlowych oraz ustawie Prawo bankowe, z których wynika między innymi obowiązek Banku do powołania organu nadzorującego działalność spółki, w postaci Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza jest więc organem obligatoryjnym Wnioskodawcy, zaś jej obowiązki i uprawnienia mają bezpośredni związek z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.

Jednocześnie skoro Wnioskodawca ma obowiązek w swoich strukturach posiadać organ w postaci Rady Nadzorczej, to również wydatki, które dotyczą jej funkcjonowania muszą być uznane za wydatki samego Wnioskodawcy. Bez ponoszenia tych wydatków Wnioskodawca nie mógłby bowiem zapewnić funkcjonowania Rady Nadzorczej, co wykluczałoby możliwość istnienia Wnioskodawcy jako podmiotu gospodarczego. Tym samym uznać należy że wydatki z kategorii Kosztów ogólnych są ponoszone w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów i mają związek z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.

Wnioskodawca wskazuje również, iż ponoszone na rzecz Rady Nadzorczej Banku wydatki z kategorii Kosztów ogólnych, o których mowa w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, ponoszone w związku z funkcjonowaniem ww. organu w Banku zostały poniesione przez Wnioskodawcę (zostały pokryte z jego zasobów majątkowych), są definitywne oraz zostały zgodnie z właściwymi przepisami udokumentowane.

Ostatni warunek, który musi zostać spełniony aby uznać dany wydatek za koszty uzyskania przychodów jest brak wykluczenia tego typu kosztów w ramach art. 16 ust 1 Ustawy o CIT, przy czym istotne znaczenie dla kwalifikacji prawnej świadczeń na rzecz członków rady nadzorczej ma unormowanie zawarte w art. 16 ust 1 pkt 38a Ustawy o CIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust 3 pkt 1, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Z cytowanego powyżej przepisu wynika zatem bezwzględny nakaz wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osoby prawne, z jednym tylko wyjątkiem – wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Jednocześnie należy zauważyć, że formuła użyta w przepisie art. 16 ust 1 pkt 38a Ustawy o CIT ma wyraźnie charakter podmiotowy i stanowi, iż kosztem uzyskania przychodów nie mogą być wydatki ponoszone na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych.

Tym samym, interpretowany przepis nie wyklucza z kosztów podatkowych wydatków na rzecz obsługi organów nadzorczych spółki, które to wydatki należy uznać za związane z funkcjonowaniem samej jednostki. Taką wykładnię w ocenie Wnioskodawcy potwierdza literalne brzmienie regulacji, w ramach której ustawodawca wskazał wprost na wydatki ponoszone „na rzecz osób”, a nie bezpośrednio „na rzecz rady nadzorczej”.

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, wydatki poniesione na funkcjonowanie organów Banku takich jak Rada Nadzorcza, które jednocześnie nie są wydatkami na rzecz poszczególnych jej członków, mogą zostać zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, do takich wydatków należą Koszty ogólne, o których mowa w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, ponoszone w związku z funkcjonowaniem w Banku Rady Nadzorczej.

Niniejsze wydatki nie mają bowiem charakteru wydatków osobowych na rzecz Członków Rady Nadzorczej Banku i nie stanowią przysporzenia majątkowego dla tych osób.

Koszty ogólne powinny być zatem rozpatrywane jako koszty funkcjonowania Banku, gdyż umożliwiają organowi nadzorującemu wykonywanie jego podstawowych zadań z zakresu nadzoru działalności spółki. Tym samym, ich poniesienie przez Wnioskodawcę stanowi realizację jego własnego interesu, który wykonuje poprzez finansowanie działania organu jakim jest Rada Nadzorcza Banku.

Wobec powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż Koszty ogólne, o których mowa w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, ponoszone w związku z funkcjonowaniem w Banku Rady Nadzorczej, nie mają charakteru wydatków osobowych, gdyż wiążą się tylko i wyłącznie z prawidłowym funkcjonowaniem i organizacją Rady Nadzorczej, a ich poniesienie jest niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania, a w efekcie mogą zostać zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości.

Powyższą tezę potwierdziły także organy podatkowe m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 października 2018 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.371.2018.1.MJ, w której organ wskazał, iż: „wydatki Wnioskodawcy związane z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, w części dotyczącej kosztów najmu sal konferencyjnych oraz kosztów tłumaczeń, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki.”;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 stycznia 2015 r., sygn. ILPB3/423-521/14-4/JG, w której organ stwierdził iż: „(…) wydatki poniesione na funkcjonowanie organów Spółdzielni takich jak Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Członków, które nie są wydatkami na rzecz poszczególnych członków tych organów – mogą zostać zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów. Do takich wydatków w przypadku Rady Nadzorczej należą: materiały biurowe, kalendarze, kawa, herbata, słodycze, drobne posiłki (obiad, lunche), a w przypadku Walnego Zgromadzenia Członków: zakup kawy, ciasta, obiad”.

Podsumowując powyższe rozważania, zdaniem Wnioskodawcy jest on uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z kategorii Kosztów ogólnych, o których mowa w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym ponoszonych w związku z funkcjonowaniem w Banku Rady Nadzorczej.

Ad 2

Zdaniem Wnioskodawcy, Bank jest uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z kategorii Kosztów osobowych, o których mowa w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym ponoszonych w związku z funkcjonowaniem w Banku Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie

Bank zapewnia środki na pokrycie kategorii Kosztów osobowych, o których mowa w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, ponoszonych w związku z funkcjonowaniem w Banku Rady Nadzorczej, niezbędnych w ocenie Wnioskodawcy do należytego wykonywania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Jak już zostało wskazane przez Wnioskodawcę w uzasadnieniu do pytania nr 1, koszty ponoszone przez podatników stanowią dla nich koszt uzyskania przychodów w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

 • zostały poniesione przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku zostały pokryte z zasobów majątkowych podatnika
 • są definitywne (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatników w żaden sposób zwrócona;
 • pozostają w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;
 • poniesione zostały w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 • zostały właściwie udokumentowany;
 • nie został wymienione w art. 16 ust 1 Ustawy o CIT, tj. w przepisie obejmującym katalog kosztów niestanowiących kosztu uzyskania przychodu.

Zdaniem Banku, powyższe warunki są w odniesieniu do kosztów podnoszenia kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej spełnione, bowiem obowiązek ponoszenia przez Bank kosztów szkoleń wynika wprost z art. 22aa ust 8 Prawa bankowego, zgodnie z którym Bank zapewnia środki niezbędne do przygotowania członków zarządu i rady nadzorczej do pełnienia przez nich funkcji i środki niezbędne do ich szkolenia.

Zgodnie zatem z powyższym przepisem, Bank realizuje nałożony na niego obowiązek wynikający wprost z Prawa bankowego do zapewnienia środków na pokrycie kosztów szkoleń dla Członków Rady Nadzorczej, których tematyka obejmuje wiedzę i umiejętności związane z pełnieniem rzeczonej funkcji. Konsekwentnie, nie może budzić wątpliwości fakt, że ponoszenie przez Bank kosztów zapewniających Członkom Rady Nadzorczej możliwości podnoszenie kwalifikacji jest wymogiem prawnym, warunkujących legalne prowadzenie działalności gospodarczej oraz umożliwiającym funkcjonowanie w branży finansowej i jednym ze środków gwarantujących bezpieczeństwo i profesjonalizm wykonywania usług, a w konsekwencji jest związane z zabezpieczeniem źródła przychodów Banku.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż zapewnienie środków niezbędnych do podnoszenia kwalifikacji, w szczególności szkolenia Członków Rady Nadzorczej leży także w bezpośrednim interesie Spółki. Przedmiotowe szkolenia służą bowiem poszerzeniu indywidualnej wiedzy i umiejętności oraz podnoszeniu kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej związanych z realizacją obowiązków w związku z pełnioną w Banku funkcją.

Zdaniem Wnioskodawcy bezsporny pozostaje fakt, iż Członkowie Rady Nadzorczej powinni posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Osoby te pełnią bowiem kluczową rolę w Banku, a ich kwalifikacje przekładają się na szeroko rozumiany interes Banku, akcjonariuszy, a także klientów Banku. Zależność tę zauważył również ustawodawca, wynikiem czego było wprowadzenie stosownych regulacji zobowiązujących instytucje finansowe do zapewnienia środków niezbędnych do przygotowania członków zarządu i rady nadzorczej do pełnienia przez nich funkcji oraz do ich szkolenia. Konsekwentnie należy stwierdzić, iż wydatki Banku z tytułu kosztów szkoleń są wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej jako organu, które Bank jest zobowiązany pokrywać na podstawie przepisów szczególnych.

Wnioskodawca wskazuje również, iż ponoszone na rzecz Rady Nadzorczej Banku wydatki z kategorii Kosztów osobowych, o których mowa w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, ponoszone w związku z funkcjonowaniem ww. organu w Banku zostały poniesione przez Wnioskodawcę (zostały pokryte z jego zasobów majątkowych), są definitywne oraz zostały zgodnie z właściwymi przepisami udokumentowane.

Jednocześnie, co w ocenie Wnioskodawcy stanowi okoliczność rozstrzygającą w zakresie niniejszego pytania, wydatki z tytułu kosztów podnoszenia kwalifikacji nie stanowią wymienionych w art. 16 ust 1 pkt 38a Ustawy o CIT wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, lecz są wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej Banku jako jego obligatoryjnego organu i stanowią realizację obowiązku nałożonego na Bank w niniejszym zakresie.

Jednocześnie wskazać należy, iż analizowane wydatki są finansowaniem aktywności niezbędnych do prawidłowego wypełnienia przez Członków Rady Nadzorczej pełnionych funkcji i stanowią dążenie Banku do tego, by osoby pełniące funkcję Członka Rady Nadzorczej posiadały odpowiednie do tego kwalifikacje, co niewątpliwie leży w jego bezpośrednim interesie.

Fakt, iż przedmiotowe wydatki można powiązać bezpośrednio z Członkami Rady Nadzorczej, nie może być w ocenie Wnioskodawcy równoznaczny z tym, że koszty te nie są związane z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej i służą celom osobistym jej Członków. Konsekwentnie, w ocenie Wnioskodawcy nie ma zatem wątpliwości, iż omawiana kategoria Kosztów osobowych leży w interesie Banku i jest ściśle powiązana z wypełnieniem przez niego obowiązków nałożonych przez ustawodawcę, zaś aspekt powiązania z funkcjonowaniem rady nadzorczej jako organu bez wątpienia przeważa nad możliwością przypisania tych wydatków do konkretnego Członka Rady Nadzorczej Banku.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Bank jest uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z kategorii Kosztów osobowych, o których mowa w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym ponoszonych w związku z funkcjonowaniem w Banku Rady Nadzorczej.

Ponadto, Bank zapewnia środki na pokrycie kategorii Kosztów osobowych, o których mowa w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, ponoszonych w związku z funkcjonowaniem w Banku Rady Nadzorczej, niezbędnych w ocenie Wnioskodawcy do należytego wykonywania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Stosownie do treści art. 382 § 1 KSH, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalności spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Pod pojęciem nadzoru należy rozumieć nie tylko działania kontrolne, ale także działania o charakterze czysto nadzorczym, pozwalające na ingerencję rady nadzorczej w sposób bezpośredni w funkcjonowanie spółki akcyjnej. Taki zakres kompetencji Rady Nadzorczej przy jednoczesnym założeniu, że nadzór ma być sprawowany w sposób ciągły, wymusza konieczność fizycznych kontaktów Członków Rady Nadzorczej z Zarządem oraz innymi kluczowymi pracownikami Banku, umożliwiając bieżącą kontrolę działalności Banku także w miejscu jego siedziby. Nadzór sprawowany w sposób prawidłowy wymaga zatem uczestniczenia na bieżąco w działaniach Banku w zakresie, który umożliwia śledzenie realizacji celów, sytuacji biznesowej i finansowej, a także identyfikacji potencjalnych zagrożeń.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, koszty podróży, a także zakwaterowania oraz wyżywienia związane z umożliwieniem Członkom Rady Nadzorczej osobistego uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej, a tym samym zapewnienie Radzie Nadzorczej możliwości efektywnego podejmowania uchwał i sprawowania swoich podstawowych funkcji, są w ocenie Wnioskodawcy związane z prowadzoną przez Bank działalnością gospodarczą i jednocześnie, biorąc pod uwagę kompetencje i zadania Rady Nadzorczej wynikające z przepisów prawa, związane nie tylko z zachowaniem czy też zabezpieczeniem źródła przychodów, ale także faktycznym osiąganiu tych przychodów w sposób pośredni.

Analogiczne wnioski należy w ocenie Wnioskodawcy przyjąć dla kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia celem odbycia szkoleń, udziału w konferencjach niezbędnych do funkcjonowania Rady Nadzorczej w Banku.

Jednocześnie, art. 16 ust 1 pkt 38 Ustawy o CIT, implikuje konieczność wyłączania z kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz m.in. osób wchodzących w skład rad nadzorczych.

Jak już zostało wskazane powyżej, niniejsza regulacja wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wydatki, które stanowią osobiste przysporzenie dla członków rady nadzorczej, niemniej nie obejmuje wydatków ponoszonych w związku z funkcjonowaniem osoby prawnej, w tym jej organu nadzoru.

W ocenie Wnioskodawcy, nie można uznać, iż wydatki związane z kosztami podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia wynikające z dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej (szkolenia, konferencje o charakterze obowiązkowym z perspektywy wykonywania funkcji Członka Rady Nadzorczej) mają charakter osobowy i stanowią osobiste przysporzenie Członków Rady Nadzorczej. Należy bowiem zaznaczyć, iż Członkowie Rady Nadzorczej korzystają z powyższych świadczeń w wyniku pełnionej w Banku funkcji i związanej z tym konieczności udziału na posiedzeniach Rady Nadzorczej, do której są zobligowaniu na podstawie przepisów prawa (analogicznie szkolenia, konferencje).

Tym samym, Wnioskodawca uważa, że przedmiotowe wydatki zostały poniesione w interesie Banku, gdyż są ściśle związane z organizacją i funkcjonowaniem obligatoryjnego organu jakim jest Rada Nadzorcza i zapewniają prawidłowe i efektywne realizowanie jego obowiązków.

Zatem, w ocenie Wnioskodawcy bezsporny pozostaje fakt, iż ponoszona przez Bank kategoria Kosztów osobowych leży w jego bezpośrednim interesie Banku, zaś aspekt powiązania z funkcjonowaniem rady nadzorczej jako organu bez wątpienia przeważa nad okolicznością jaką jest możliwość powiązania tych wydatków z poszczególnymi Członkami Rady Nadzorczej.

Innymi słowy, zdaniem Wnioskodawcy, pomimo tego powiązania wciąż to będą wydatki na rzecz rady nadzorczej, a nie jego członka, a sytuacja taka nie jest objęta dyspozycją art. 16 ust 1 pkt 38a Ustawy o CIT.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Bank jest uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z kategorii Kosztów osobowych, o których mowa w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym ponoszonych w związku z funkcjonowaniem w Banku Rady Nadzorczej.

Ad 3

Zdaniem Wnioskodawcy, Bank jest uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z kategorii Kosztów biznesowych, o których mowa w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym.,

Uzasadnienie

Analogicznie do wcześniejszych rozważań (stanowisko w sprawie pytania nr 1 lub 2), stosownie do art. 15 ust 1 Ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty spełniające następujące przesłanki:

 • zostały poniesione przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku zostały pokryte z zasobów majątkowych podatnika;
 • są definitywne (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatników w żaden sposób zwrócona;
 • pozostają w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą
 • poniesione zostały w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 • zostały właściwie udokumentowany;
 • nie został wymienione w art. 16 ust 1 Ustawy o CIT, tj. w przepisie obejmującym katalog kosztów niestanowiących kosztu uzyskania przychodu.

Członkowie Rady Nadzorczej oprócz sprawowania stałej kontroli i nadzoru nad działalnością Banku, realizują także czynności związane z prowadzeniem spraw Banku poprzez działania biznesowe, mające na celu między innymi rozpowszechnianie oferty Banku poprzez budowanie relacji biznesowych z potencjalnymi klientami Banku oraz ich zacieśnianie w stosunkach z aktualnymi kontrahentami, stwarzając możliwość nawiązywania nowej współpracy lub utrzymania/ rozwinięcia obecnych płaszczyzn współpracy. Powyższe działania biznesowe Członków Rady Nadzorczej polegające na uczestnictwie w spotkaniach mających na celu kształtowanie popytu na usługi świadczone przez Bank przekładają się nie tylko na zachowanie oraz zabezpieczenie źródła przychodów Banku, ale także pozostają w związku z prognozowanymi przychodami Banku.

Jednocześnie, realizowane przez Członków Rady Nadzorczej działania promujące Bank nieodłącznie wiążą się z ponoszeniem przez Bank wydatków z kategorii Kosztów biznesowych, o których mowa w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, w szczególności kosztów usług gastronomicznych (z wyłączeniem alkoholi), a także kosztów podróży związanych z reprezentacją Spółki w kontaktach biznesowych, wymagające bezpośredniego zaangażowania Członka Rady Nadzorczej (obejmujące wydatki na przeloty lotnicze, bilety komunikacji miejskiej, taxi, zwrot kosztów podróży własnym samochodem, diety) oraz koszty zakwaterowania oraz wyżywienia związane z podróżami odbywanymi w celach związanych z reprezentacją Spółki w kontaktach biznesowych, wymagające bezpośredniego zaangażowania Członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie Wnioskodawca zwraca uwagę, iż ponoszenie przez Bank wydatków z kategorii Kosztów biznesowych odzwierciedlają zmieniające się realia prowadzenia działalności gospodarczej na rynku i przyjęte w tym zakresie dobre praktyki i obyczaje, które dotyczą akceptowanych i stosowanych powszechnie zachowań, bez których nie jest możliwe efektywne prowadzenie działalności gospodarczej.

Należy wskazać, iż powszechną praktyką w prowadzeniu działalności gospodarczej jest organizowanie spotkań/ narad biznesowych w trakcie których poruszane są kwestie dotyczące obecnej lub potencjalnej współpracy, rozwoju oraz prowadzone są szeroko rozumiane negocjacje biznesowe, w wyniku których ponoszone są koszty związane z zapewnienie odpowiednich warunków takich spotkań (w niniejszym wniosku kategoria kosztów opisana jako Koszty biznesowe), co stanowi zwyczajową praktykę rynkową.

Wydatki na organizację takich spotkań w założeniu mają przełożyć się na osiągnięcie przez Bank przychodów z prowadzonej działalności.

Wnioskodawca wskazuje również, iż ponoszone na rzecz Rady Nadzorczej Banku wydatki z kategorii Kosztów biznesowych, o których mowa w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, ponoszone w związku z funkcjonowaniem ww. organu w Banku zostały poniesione i będą ponoszone przez Wnioskodawcę (zostały pokryte/będą pokrywane z jego zasobów majątkowych), są definitywne oraz zostały zgodnie z właściwymi przepisami udokumentowane.

Nałożony art. 15 ust 1 Ustawy o CIT warunek konieczny do uznania danych wydatków za koszty uzyskania przychodów implikuje także obowiązek wyłączenia go z tzw. negatywnego katalogu kosztów, który został zawarty w art. 16 ust 1 Ustawy o CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, Koszty biznesowe, nie spełniają kryteriów żadnego z wydatków wymienionych w art. 16 ust 1 Ustawy o CIT, w szczególności nie mogą być uznane za wydatki ponoszone na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, o których mowa w art. 16 ust 1 pkt 38a Ustawy o CIT.

Jak już zostało przez Wnioskodawcę wskazane, dyspozycja art. 16 ust 1 pkt 38a Ustawy o CIT wyłącza z kosztów podatkowych wydatki osobowe ponoszone na członków rad nadzorczych, tj. wydatki stanowiące przysporzenie majątkowe dla tych osób, z wyłączeniem wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.

W ocenie Wnioskodawcy, charakter poniesionych wydatków z kategorii Kosztów biznesowych, o których mowa w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, wyklucza możliwość jego kwalifikacji jako kosztu osobowego wynikającego z pełnionej w Radzie Nadzorczej funkcji.

Koszty biznesowe mają bowiem bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy z osiągnięciem przychodów przez Bank (działania dotyczą przede wszystkim budowania relacji biznesowych z potencjalnymi i aktualnymi klientami Banku, stwarzając tym samym możliwość nawiązywania nowej lub rozwinięcie aktualnej współpracy), przy czym korzystanie przez Członka Rady Nadzorczej ze świadczeń wchodzących w zakres kategorii Kosztów biznesowych ma charakter jedynie poboczny (jest środkiem do realizowanego przez Bank celu) i nie jest w żaden sposób powiązane z pełnioną przez niego funkcją Członka Rady Nadzorczej.

Ponadto, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nieracjonalne i niczym nieuzasadnione byłoby rozróżnienie dla celów podatkowych analogicznych działań biznesowych podejmowanych przez osoby pełniące w Banku różnie funkcje i posiadające odmienne stanowiska (tj. Członków Rady Nadzorczej oraz przykładowo pracowników Banku wyższego szczebla realizujący tożsamy katalog obowiązków w zakresie czynności biznesowych).

Kluczowe znaczenie ma fakt, iż finansowane przez Bank świadczenia są dokonywane we własnym interesie (w celu budowania koniecznej sieci kontaktów), zaś poniesione w ich wyniku Koszty biznesowe są oderwane od pełnionej przez Członka Rady Nadzorczej funkcji (w żaden sposób nie jest możliwe ich powiązanie z pełnioną funkcją).

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, iż wydatki z kategorii Kosztów biznesowych, o których mowa w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, nie stanowią kosztów reprezentacji, wyłączonych wprost z kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust 1 pkt 28 Ustawy o CIT.

Mając na względzie powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż Bank jest uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z kategorii Kosztów biznesowych, o których mowa w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej w części dotyczącej:

 • wydatków z kategorii „Koszty ogólne”- jest prawidłowe,
 • wydatków z kategorii „Koszty osobowe”- jest nieprawidłowe,
 • wydatków z kategorii „Koszty biznesowe”- jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zasady kwalifikowania wydatków jako kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2805, dalej: „ustawa o CIT”).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o CIT:

kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Zatem, do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, stanowić mogą koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Właściwa i zgodna z treścią ustawowej regulacji kwalifikacja kosztów uzyskania przychodów powinna brać pod uwagę:

 • przeznaczenie wydatku (jego celowość, zasadność dla funkcjonowania podmiotu) oraz
 • potencjalną możliwość (analizowaną w dacie poniesienia wydatku na podstawie obiektywnych przesłanek) przyczynienia się danego wydatku do osiągnięcia przychodu.

Koszty ponoszone przez podatnika należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie jego przychodu.

W sytuacji, gdy wydatki dotyczą Rady Nadzorczej określonego podmiotu, jak ma to miejsce w analizowanej sprawie należy mieć na względzie przepis art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT, zgodnie z którym:

nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Z zacytowanego przepisu wynika bezwzględny nakaz wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z jednym tylko wyjątkiem – wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Wynagrodzenie członków rady nadzorczej, realizującej ustawowe zadania organu nadzorczego, mające zapewnić prawidłowe funkcjonowanie podmiotu stanowi na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38a ww. ustawy koszty uzyskania przychodów mimo braku bezpośredniego związku tych wydatków z przychodem (por. wyrok NSA z 18 maja 1999 r., sygn. akt SA/Wr 1357/98; O NSA 2000, Nr 2, poz. 81).

Z opisu sprawy wynika, że są Państwo podmiotem prowadzącym działalność bankową posiadającym siedzibę na terytorium Polski i podlegającym w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Należą Państwo do międzynarodowej grupy bankowej, która jest jednym z największych przedstawicieli grup kapitałowych o działalności bankowej na świecie.

Zgodnie z prawem bankowym, funkcję organu nadzoru pełni w Banku Rada Nadzorcza. Funkcjonowanie Rady Nadzorczej oraz prawa i obowiązki Członków Rady Nadzorczej regulują wewnętrzne dokumenty banku.

Rada Nadzorcza jest organem sprawującym funkcję organu nadzoru nad działalnością banku. Wykonywanie przez Członków Rady Nadzorczej czynności nadzorczych nad działalnością banku ma istotne znaczenie z punktu widzenia jej akcjonariuszy, którzy dzięki pracy Członków Rady Nadzorczej pozyskują informacje o sytuacji Banku oraz rzeczywistych jak również potencjalnych zagrożeniach związanych z jego działalnością. Rada Nadzorcza stanowi formę ich reprezentacji. Członkowie Rady Nadzorczej za pełnienie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie uiszczane przez Bank.

W związku z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, oprócz wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Bank ponosi i w przyszłości będzie ponosił koszty jej funkcjonowania. Wyróżniają Państwo trzy kategorie wydatków ponoszonych w związku z funkcjonowaniem w banku Rady Nadzorczej oraz na rzecz Członków Rady Nadzorczej.

1. „Koszty ogólne” związane z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, wśród których wyróżnić można wydatki ponoszone na szerokorozumianą organizację posiedzeń Rady Nadzorczej, w tym przykładowo:

 • najem sali konferencyjnej,
 • materiały biurowe,
 • tłumaczenia dokumentów i koszty wysyłki korespondencji,
 • artykuły spożywcze (tj. kawa, herbata, słodycze, zestawy obiadowe oraz lunche).

2.    „Koszty osobowe” tj. wydatki niezbędne do pełnienia przez Członka Rady Nadzorczej swojej funkcji w banku, które można przypisać indywidualnie do poszczególnych Członków Rady Nadzorczej. Do tej kategorii wydatków zaliczają Państwo między innymi:

 • wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej, w szczególności związane z uczestnictwem w szkoleniach, kursach, konferencjach oraz spotkaniach branżowych, w stosunku do których uczestnictwo wynika z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej (zarówno wynikające ze zlecenia Banku, jak również bez zlecenia takiego uczestnictwa przez Bank),
 • koszty podróży związane z dojazdem na posiedzenia Rady Nadzorczej, szkolenia, konferencje, itd. (bilety komunikacji miejskiej, pociągowe oraz lotnicze, usług taxi, zwrot kosztów podróży własnym samochodem, diety),
 • koszty zakwaterowania oraz wyżywienia związane z dojazdem na posiedzenia Rady Nadzorczej, szkolenia, konferencje, itd.

3.    „Koszty biznesowe” wydatki wynikające z zaangażowania Członków Rady Nadzorczej w działania o charakterze biznesowym. Do niniejszej kategorii kosztów bank zalicza przede wszystkim:

 • usługi gastronomiczne w trakcie spotkania z aktualnymi/ potencjalnymi klientami banku (z wyłączeniem alkoholi),
 • podróże odbywane w celach związanych z reprezentacją Spółki w kontaktach biznesowych, wymagające bezpośredniego zaangażowania Członka Rady Nadzorczej (wydatki na przeloty lotnicze, bilety komunikacji miejskiej, taxi, zwrot kosztów podróży własnym samochodem, diety),
 • koszty zakwaterowania oraz wyżywienia związane z podróżami odbywanymi w celach związanych z reprezentacją Spółki w kontaktach biznesowych, wymagające bezpośredniego zaangażowania Członka Rady Nadzorczej.

Przedmiotowe wydatki zostały/zostaną przez Bank poniesione oraz udokumentowane zgodnie z właściwymi przepisami.

Państwa wątpliwości budzi kwestia czy będą Państwo mogli zakwalifikować poniesione wydatki na funkcjonowanie Rady Nadzorczej Banku tj. „Koszty ogólne” do kosztów uzyskania przychodów.

Odnosząc się do powyższych wątpliwości wskazać należy przepisy dotyczące kompetencji Rady Nadzorczej wskazane w ustawie z dnia 8 listopada 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18, dalej: „Kodeks spółek handlowych”).

Jak stanowi art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Szczególne obowiązki rady nadzorczej określa art. 382 § 3 ww. ustawy.

Natomiast uprawnienia kontrolne wymienione zostały w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

I tak zgodnie z art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych:

celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych

Z powyższego wynika więc, iż rada nadzorcza jest obligatoryjnym organem działającym w interesie spółki.

Jak wskazano powyżej stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Istnienie organu nadzoru, jakim jest rada nadzorcza nie wiąże się bezpośrednio z uzyskiwaniem przez bank przychodu, jednakże ustawodawca określił, iż wynagrodzenie wypłacane z tytułu pełnienia funkcji członków rady nadzorczej stanowią koszty uzyskania przychodów.

Z treści art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie wynika wykluczenie z kosztów podatkowych wydatków na rzecz obsługi rady nadzorczej, które to wydatki należy uznać za związane z funkcjonowaniem samej jednostki. Ich zaliczenie do kosztów podatkowych uwarunkowane jest więc spełnieniem ogólnej reguły art. 15 ust. 1 powyższej ustawy.

Jak wynika z wniosku wydatki poniesione w związku z funkcjonowanie Rady Nadzorczej Banku wymienione w katalogu „Kosztów ogólnych”:

1.    zostały/ zostaną pokryte z Państwa majątku;

2.  mają/ będą miały charakter definitywny, nie zostaną Państwu zwrócone;

3.  zostały/ zostaną poniesione w związku z prowadzoną przez Państwo działalnością gospodarczą w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów – jak wskazano we wniosku, bez ponoszenia wydatków z kategorii „Kosztów ogólnych” Bank nie mógłby bowiem zapewnić funkcjonowania Rady Nadzorczej, co wykluczałoby możliwość jego istnienia jako podmiotu gospodarczego,

4.  zostaną poprawnie udokumentowane zgodnie z właściwymi przepisami;

5.  nie będą znajdowały się na liście wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów, o której mowa w art. 16 Ustawy o CIT.

Innymi słowy, wskazane przez Państwa wydatki z kategorii „Kosztów ogólnych” związane z szeroko rozumianym funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile nie mają charakteru wydatków osobowych na rzecz Członków Rady Nadzorczej, nie stanowią przysporzenia majątkowego dla tych osób i wiążą się tylko i wyłącznie z funkcjonowaniem organu nadzoru.

Jednocześnie zaznaczyć należy, iż ciężar dowodu w zakresie wykazania związku z przychodem leży w tym przypadku po stronie podatnika, bo to on wywodzi skutki prawne w postaci zmniejszenia zobowiązania podatkowego.

W konsekwencji, poniesione przez bank wydatki związane z szeroko rozumianą organizacją posiedzeń Rady Nadzorczej tj.: najem sali konferencyjnej, materiały biurowe, tłumaczenia dokumentów i koszty wysyłki korespondencji, artykuły spożywcze (tj. kawa, herbata, słodycze, zestawy obiadowe oraz lunche) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem, Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Kolejną Państwa wątpliwość budzi kwestia ustalenia czy Bank jest uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z kategorii „Koszty osobowe”, które to wydatki można indywidualnie przypisać do poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.

Jak wynika z wniosku ponoszą Państwo wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej, w szczególności związane z uczestnictwem w szkoleniach, kursach, konferencjach oraz spotkaniach branżowych, w stosunku do których uczestnictwo wynika z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej (zarówno wynikające z Państwa zlecenia, jak również bez zlecenia przez Państwo takiego uczestnictwa).

Należy zauważyć, że udział Członka Rady Nadzorczej w szkoleniu nastawiony jest na poszerzenie jego indywidualnej wiedzy i umiejętności. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje w ten sposób konkretne przysporzenie majątkowe, bowiem gdyby nie pokrycie wydatku na szkolenie przez Bank – Członek Rady Nadzorczej musiałby ponieść taki koszt z własnych środków.

Ocena prawna wydatków opisanych jako „Koszty osobowe” wymaga uwzględnienia unormowań art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Zawiera on katalog włączeń z kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

W przypadku kosztów szkoleń, kursów, konferencji wszelkie wydatki mające związek z ich organizacją nie mogą zostać uznane za wydatki związane ogólnie z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej. Wydatki te mają charakter wydatków typowo osobistych na rzecz Członków Rady – przyczyniają się do podnoszenia ich kwalifikacji, poszerzenia wiedzy, którą osoby te muszą posiadać, by pełnić powierzone funkcje, jak również zdobyta wiedza może być wykorzystana przez te osoby obecnie i w przyszłości nie tylko dla potrzeb zasiadania w Radzie Nadzorczej Banku.

Wydatki ponoszone przez Bank związane z podnoszeniem kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem przez niego funkcji ww. organu Banku, nie mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych Banku, na podstawie powołanego wcześniej art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT.

Ponadto ww. wydatków nie sposób również uznać za wynagrodzenie, wypłacane z tytułu pełnionych przez Członków Rady Nadzorczej funkcji. Zatem wydatki te podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie powołanego wcześniej art. 16 ust. 1 pkt. 38a ustawy o CIT.

W odniesieniu natomiast do wydatków ponoszonych na rzecz Członków Rady Nadzorczej z tytułu kosztów podróży (bilety komunikacji miejskiej, pociągowe oraz lotnicze, usług taxi, zwrot kosztów podróży własnym samochodem, diety), oraz kosztów zakwaterowania i wyżywienia związanych z dojazdem na posiedzenia Rady Nadzorczej, wskazać należy, że z art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT, wynika bezwzględny nakaz wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych z jednym tylko wyjątkiem – wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji. Wydatki z kategorii „Kosztów osobowych” są wydatkiem ponoszonym na rzecz Członków Rady Nadzorczej i można je przypisać do poszczególnych Członków Rady. Wydatki te nie są również wynagrodzeniami z tytułu pełnionych funkcji. W związku z powyższym wydatki z tytułu kosztów podróży (bilety komunikacji miejskiej, pociągowe oraz lotnicze, usług taxi, zwrot kosztów podróży własnym samochodem, diety), oraz kosztów zakwaterowania i wyżywienia związanych z dojazdem na posiedzenia Rady Nadzorczej, również nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Banku.

W tym miejscu należy wskazać, że stanowisko dotyczące możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów innych niż wynagrodzenia członków rady nadzorczej wielokrotnie zajmowały sądy administracyjne.

Przykładowo NSA w wyroku z 17 listopada 2005 r., sygn. akt FSK 2503/04, stwierdził, że:

kosztami uzyskania przychodów będą tylko wypłacone wynagrodzenia, a wszelkie inne świadczenia, czyli wydatki z majątku spółki na rzecz członków rady nadzorczej, nie mogą być kosztami potrącalnymi. Sąd wskazał, że przepisy prawa pracy wyraźnie rozróżniają wynagrodzenie i inne świadczenia związane z pracą.

Ponadto w doktrynie jest prezentowany pogląd, że nie będą kosztami uzyskania przychodów inne wydatki ponoszone na członków rad nadzorczych (…), które nie są wynagrodzeniami z tytułu pełnionych funkcji. Nie jest np. kosztem uzyskania przychodu: ryczałt pieniężny wypłacony członkom rady nadzorczej za korzystanie z faksów (…); dieta wypłacona z tytułu odbytej podróży służbowej (…); wydatek na wynajęcie zagranicznego samochodu i pozostawienie go do dyspozycji rady nadzorczej (…); opłata składek na ubezpieczenie społeczne członków rady nadzorczej (wyrok NSA z 20 września 1996 r., sygn. akt SA/Łd 2257/95, niepubl.) – B. Dauter [w:] L.Błystak, B. Dauter, E. Madej, A. Mudrecki, M. Niezgódka-Medek, R. Pęk, J. Zubrzycki Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2007, Wrocław 2007, s. 571.

Wynagrodzenie członków rady nadzorczej, realizującej ustawowe zadania organu nadzorczego, mające zapewnić prawidłowe funkcjonowanie podmiotu (banku) stanowi na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38a ww. ustawy koszty uzyskania przychodów mimo braku bezpośredniego związku tych wydatków z przychodem (por. wyrok NSA z 18 maja 1999 r., sygn. akt SA/Wr 1357/98; ONSA 2000, Nr 2, poz. 81).

Z kolei w wyroku z 23 listopada 2010 r. sygn. akt II FSK 1319/09 NSA podkreślił:

„że w orzecznictwie na tle interpretacji omawianego art. 16 ust. 1 pkt 38a ugruntowane jest stanowisko, że skoro osoby pełniące funkcje w spółce były jednocześnie jej udziałowcami, zaś wypłacone wynagrodzenie nie miało związku ze stosunkiem pracy, to wszelkie wypłaty na rzecz tych osób nie mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (por. wyrok NSA z 11 lutego 1998 r., sygn. akt I SA/Gd 681/96; Lex 34652, czy też wyrok NSA z 23 października 1998 r., sygn. akt III SA/5181/97; Lex 35499). Jednocześnie, mając na uwadze zaprezentowaną w skardze argumentację, należy dodać, że nie ma znaczenia przy ocenie poczynionych wydatków na rzecz takich osób, czy wydatek miał lub mógł mieć wpływ na osiągnięcie przychodów. Wymóg taki nie dotyczy bowiem wydatków, które z mocy ustawy podlegają wyłączeniu”.

Podsumowując w świetle powyższego stwierdzić należy, że wydatki jakie ponosi/ będzie ponosił Bank wymienione w kategorii „Kosztów osobowych” tj.:

 • wydatki na podnoszenie kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej, w szczególności związane z uczestnictwem w szkoleniach, kursach, konferencjach oraz spotkaniach branżowych,
 • koszty podróży związane z dojazdem na posiedzenia Rady Nadzorczej, szkolenia, konferencje, itd. (bilety komunikacji miejskiej, pociągowe oraz lotnicze, usług taxi, zwrot kosztów podróży własnym samochodem, diety),
 • wydatki na zakwaterowanie oraz wyżywienie związane z dojazdem na posiedzenia Rady Nadzorczej, szkolenia, konferencje,

‒     nie mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych Banku, na podstawie powołanego wcześniej art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT.

Zatem Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 2 należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się natomiast do kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków wynikających z zaangażowania Członków Rady Nadzorczej w działania o charakterze biznesowym, które potencjalnie mogą mieć wpływ na uzyskanie przez Spółkę przychodu, alternatywnie zabezpieczenie lub zachowanie jego źródeł i które to wydatki można indywidualnie przypisać do poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, należy wskazać, co następuje.

Na mocy powołanej wyżej regulacji art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, że nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT oraz że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu. Przepis ten konstytuuje więc zasadę, stosownie do której, pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatnika musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy. W przepisie tym ustawodawca określił katalog wydatków, które nawet pomimo poniesienia ich przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów, w rozumieniu przepisów podatkowych, nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów.

Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Ponadto, należy mieć na względzie, że podatnik uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu odnosi ewidentne korzyści albowiem o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. Na nim więc spoczywa ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu. Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Zatem to podatnik zobowiązany jest wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i racjonalność.

Jak stanowi art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Szczególne obowiązki rady nadzorczej określa art. 382 § 3 ww. ustawy:

Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należą:

1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;

2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;

3) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).

Natomiast uprawnienia kontrolne wymienione zostały w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych. I tak, w celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Członkowie Rady Nadzorczej oprócz sprawowania stałej kontroli i nadzoru nad działalnością Banku, realizują także inne czynności wykraczające poza obowiązki wynikające z pełnienia przez nich funkcji w Banku.

Dodatkowe koszty jakie ponosi Bank, związane są ze spotkaniami biznesowymi Członków Rady Nadzorczej. Są to wydatki na:

 • usługi gastronomiczne w trakcie spotkania z aktualnymi/ potencjalnymi klientami Banku (z wyłączeniem alkoholi),
 • podróże tj.: wydatki na przeloty lotnicze, bilety komunikacji miejskiej, taxi, zwrot kosztów podróży własnym samochodem, diety,
 • zakwaterowanie oraz wyżywienie związane z podróżami odbywanymi w celach związanych z reprezentacją Spółki w kontaktach biznesowych.

W opisie sprawy wskazali Państwo jednoznacznie, że wydatki wynikające z zaangażowania Członków Rady Nadzorczej w działania o charakterze biznesowym to wydatki, które można indywidualnie przypisać do poszczególnych Członków Rady Nadzorczej. Działania te zdecydowanie wykraczają poza obowiązki Członków Rady Nadzorczej wskazane w art. 382 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych.

Ocena prawna wydatków opisanych jako „Koszty biznesowe” wymaga uwzględnienia unormowań art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Wydatki z kategorii „Kosztów biznesowych” są wydatkiem ponoszonym na rzecz Członków Rady Nadzorczej i można je przypisać do poszczególnych Członków Rady. Wydatki te nie są również wynagrodzeniami z tytułu pełnionych funkcji.

W związku z powyższym wydatki z tytułu „Kosztów Biznesowych” związanych z czynnościami wykraczającymi poza zakres obowiązków Rady Nadzorczej, również nie mogą na mocy art. 16 ust 1 pkt 38a ustawy i CIT zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Banku.

W konsekwencji Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 3 należało uznać za nieprawidłowe

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

 • stanu faktycznego przedstawionego przez Państwo i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji,
 • zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

W odniesieniu do powołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tutejszy organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)    z zastosowaniem art. 119a;

2)    w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)    z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.