Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2023 roku

186
views

W 2023 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw niefinansowych były niższe od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszeniu uległy wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 10,2% od notowanych w 2022 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 5,9%).

Przychody ogółem były wyższe o 4,8% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 5,5%. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 94,0% przed rokiem do 94,6%.
Wynik finansowy netto wyniósł 228,6 mld zł i był niższy o 9,1% niż przed rokiem.

Nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw w 2023 roku wyniosły 225,0 mld zł i były (w cenach stałych) o 10,2% wyższe niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 5,9%). Nakłady na budynki i budowle zwiększyły się o 2,5% (wobec wzrostu przed rokiem o 6,4%). Nakłady na zakupy wzrosły o 15,1% (wobec wzrostu przed rokiem o 5,8%), w tym na środki transportu – o 18,0% (wobec wzrostu w 2022 r. o 9,9%), a na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia – o 14,2% (wobec wzrostu przed rokiem o 4,5%).
Największy wzrost nakładów (w cenach bieżących) notowano m.in. w obsłudze rynku nieruchomości (o 47,3%, wobec wzrostu w 2022 r. o 23,9%), w górnictwie i wydobywaniu (o 46,7%, wobec wzrostu w 2022 r. o 28,4%), w budownictwie (o 35,9%, wobec spadku przed rokiem o 9,0%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 35,1%, wobec wzrostu przed rokiem o 6,3%). Zwiększyły się również nakłady m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej (o 11,5%, wobec wzrostu przed rokiem o 8,4%), w przetwórstwie przemysłowym (o 9,9%, wobec wzrostu o 26,2%). Spadek nakładów notowano natomiast w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 0,1%, wobec wzrostu w 2022 r. o 28,1%).

Źródło danych GUS: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/wyniki-finansowe-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-2023-roku,12,54.html

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 17 808 przedsiębiorstw niefinansowych (jednostek prawnych) prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A według PKD 2007); działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K według PKD 2007); szkół wyższych; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.


Zobacz wyniki 2022: https://nadzorkorporacyjny.pl/wyniki-finansowe-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-2022-roku/

Zobacz wyniki 2021: https://nadzorkorporacyjny.pl/wyniki-finansowe-przedsiebiorstw-niefinansowych-za-2021-rok/