Z kontroli NIK

1144
views

Najważniejsze wnioski z kontroli w zakresie „Sprawowanie przez organy gminy miejskiej Mrągowo nadzoru właścicielskiego nad gminną spółką Miasteczko Westernowe Mrongoville Spółka z o.o. w Mrągowie (20.07.2021)

1. Rada Nadzorcza powinna nadzorować całokształt działalności Spółki, a do zakresu jej działania należała, m.in.
kontrola i ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki, składanie Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosków oraz badanie dokumentów Spółki i dokonywanie rewizji jej stanu.

2. Rada Nadzorcza Spółki zbierała się na posiedzeniach z częstotliwością mniejszą, niż wymagana na podstawie przepisu § 19 ust. 3 aktu założycielskiego, tj. co najmniej raz na kwartał.

3. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o ustaleniu wynagrodzenia miesięcznego dyrektorowi Zarządu (…) w kwocie (…) zł brutto. Jednak ustalanie wynagrodzenia członkom Zarządu należało, na podstawie § 21 lit. d aktu założycielskiego Spółki, do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników

4. W Urzędzie nie opracowano pisemnych zasad wyłaniania członków Rady Nadzorczej Spółki, nie zostały również zachowane dokumenty dotyczące sposobu wyłonienia członków ww. rady w kontrolowanym okresie, ich kwalifikacji oraz spełnienia ustawowych ograniczeń w zakresie możliwości łączenia uczestnictwa w Radzie z innymi zajęciami.

5. Znajdująca się w Urzędzie dokumentacja w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nie była kompletna. Nie zawierała bowiem dokumentów przedstawiających przebieg niektórych posiedzeń Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników (protokołów), niektórych sprawozdań z działalności organów Spółki oraz dokumentów związanych z procesem weryfikacji kandydatów do Rady Nadzorczej oraz dokumentów dotyczących ustalania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Wystąpienia pokontrole dostępne są pod adresem: https://www.nik.gov.pl/kontrole/S/20/004/LOL/