Zgłoś kandydata do wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance 2023”

665
views

Szanowni Państwo

W tym roku, już po raz 9. zostanie wręczone wyróżnienie „Człowiek Corporate Governance” osobie mającej istotny wpływ na poprawę ładu korporacyjnego w Polsce . Wyróżnienie zostanie wręczone podczas XIII Konferencji Rada Nadzorcza – 18 września 2023 r. w Sali Notowań GPW.

Zgłoś kandydata do wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance 2023″

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów można dokonać:
– osobiście,
– za pośrednictwem innej osoby, firmy, instytucji.
Zgłoszenia kandydatów odbywają się w formule otwartej – poprzez przesłanie maila na adres: rybicki@nadzorkorporacyjny.pl W zgłoszeniu prosimy o podanie krótkiego uzsadnienia.

Kapituła dokona wyboru w terminie do 15 lipca 2023 r.

Kapituła Konkursu „Człowiek Corporate Governance 2023″

 • Zbigniew Błaszczyk
 • Raimondo Eggink
 • Agnieszka Gontarek
 • Monika Marcinkowska
 • Ilona Pieczyńska-Czerny
 • Wiesław Rozłucki
 • Piotr Rybicki
 • Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Regulamin Wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”

 1. Regulamin Wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance” (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa Wyróżnienie „Człowiek Corporate Governance”, zwany dalej Konkursem.
 2. Inicjatorem, organizatorem i Patronem Konkursu jest Piotr Rybicki (dalej „Organizator”) prowadzący portal NadzorKorporacyjny.pl
 3. Celem Konkursu jest wyróżnienie osoby mającej istotny wpływ na poprawę ładu korporacyjnego w Polsce.
 4. Poprzez sformułowanie „istotny wpływ” rozumie się wybijające się ponad przeciętność działania na rzecz propagowania wysokich standadów ładu korporacyjnego. Każdorazowo przyznanie nagrody będzie uzasadnione przez Kapitułę Konkursu. 
 5. Wyboru Kapituły Konkursu dokonuje Patron Konkursu.
 6. Wyróżnionym w Konkursie może być osoba fizyczna.
 7. Zgłoszenia Kandydatów można dokonywać:
  – osobiście,
  – za pośrednictwem innej osoby, firmy, instytucji.
  Zgłoszenia kandydatów odbywają się w formule otwartej – poprzez przesłanie maila na adres: rybicki@nadzorkorporacyjny.pl
 8. Szczegółowe informacje o wyróżnieniach w kolejnych latach, w szczególności o kluczowych datach, będą dostępne na stronie https://konferencjarn.pl/
 9. Wyboru Wyróżnionego tytułem „Człowiek Corporate Governance” dokonuje Kapituła Konkursu. W swojej ocenie Kapituła Konkursu bierze pod uwagę przede wszystkim powszechne informacje o Kandydacie, a także informacje przekazane przez zgłaszającego.
 10. Decyzja o wyborze wyróżnionego tytułem „Człowiek Corporate Governance” jest podejmowana przez Kapitułę Konkursu zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów Patronowi Wyróżnienia przysługuje głos decydujący. Patron rozstrzyga również inne ewentualne wątpliwości, o ile brak jest większości głosów w sprawie.
 11. O wynikach zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani niezwłoczne po dokonanym wyborze.
 12. Warunkiem koniecznym jest zgoda Kandydata na przyjęcie Wyróżnienia. Wraz z jego przyjęciem Wyróżniony akceptuje zaproszenie Kapituły Konkursu do udziału w konferencji, podczas której zostanie wręczone wyróżnienie.
 13. Kapituła Konkursu ma prawo przyznania innych wyróżnień, w szczególności Wyróżnienia Honorowego „Człowiek Corporate Governance”.
 14. Organizator, w porozumieniu z Kapitułą Konkursu, może w każdym czasie zmienić treść Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych
 15. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator, w porozumieniu z Kapitułą Konkursu.
 16. Zmiany Regulaminu uważa się za dokonane z chwilą ich opublikowania na stronie https://konferencjarn.pl/
 17. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w konkursie jest prawo polskie.