Pracownik nadzoru właścicielskiego w radzie nadzorczej spółki komunalnej – z kontroli NIK

1831
views

Fragmenty wystąpienia pokontrolnego NIK z 11 stycznia 2022 r. pt. FINANSOWANIE I WSPIERANIE
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM
.

„W kontrolowanych urzędach niektórzy pracownicy właściwi w sprawach nadzoru właścicielskiego nad spółkami, uczestniczyli w pracach organów tych spółek, co stało w sprzeczności z zasadą bezstronności i przejrzystości. Może to bowiem rodzić podejrzenie o stronniczość lub interesowność, jak również stwarzać ryzyko konfliktu interesów między radą nadzorczą – organem spółki, a urzędem – sprawującym nadzór właścicielski nad spółką”.

„Brak jest regulacji ustawowych zakazujących pracownikom samorządowym, realizującym zadania w zakresie nadzoru właścicielskiego, pełnienia jednocześnie funkcji w organach nadzorowanych spółek. Kontrola wykazała jednak, że w czterech z pięciu kontrolowanych urzędów (UG (…), UM (…), UM (…) i UM (…)) wystąpiły w związku z taką sytuacją przypadki naruszenia zasad bezstronności w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego.”

„Przykłady

Zatrudniony w UG (…) pełnomocnik do spraw nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi zasiadał jednocześnie w radach nadzorczych (…) sp. z o.o. (od 1 stycznia do 19 czerwca 2018 r.) oraz (…) sp. z o.o. (od 20 czerwca 2018 r. do 1 marca 2019 r.), co stwarzało ryzyko wystąpienia konfliktu interesów między radą nadzorczą – jako organem spółki, a urzędem – sprawującym nadzór właścicielski nad tymi spółkami. Sytuacja, w której pracownik właściwy w sprawach nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi uczestniczył w pracach organu takiej spółki, była sprzeczna z wynikającą z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych zasadą bezstronności.

Również w UM (…) w okresie objętym kontrolą wystąpiły dwa przypadki narażenia na możliwość wystąpienia konfliktu interesów w związku z pełnieniem funkcji członków rad nadzorczych spółek komunalnych przez dwóch pracowników zajmujących się nadzorem właścicielskim. Jeden z tych pracowników do czerwca 2020 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej (…) sp. z o.o. Kolejny, pełniący od czerwca 2020 r. funkcję Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli UM (…), zasiadał w Radzie Nadzorczej (…) sp. z o.o. i w dniu 22 czerwca 2020 r. podpisał z ramienia rady nadzorczej umowę o świadczenie usług zarządzania dla nowo powołanego Prezesa Zarządu (…)

W UM (…) przedstawicielami Gminy (…)w radach nadzorczych jej spółek komunalnych było 36 pracowników tego urzędu, z czego pięciu zatrudniano w Biurze Nadzoru Właścicielskiego. Sytuacja, w której pięciu pracowników właściwych w sprawach nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi, uczestniczyło w pracach organów nadzorczych takich miejskich spółek, była sprzeczna z zasadą bezstronności, wynikającą z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.”