Rady protektorów coraz bliżej!

851
views

22 marca 2021 r., na stronach Rządowego Centrum Legislacji, opublikowano projekt Ustawy o fundacji rodzinnej.

Ustawa wprowadza dla fundacji rodzinnych nowy organ kontrolny – radę protektorów.

Ważne – zapraszamy do udziału w prelekcji podczas X Konferencji Rada Nadzorcza (22-23.04.2021 r.) – Rada protektorów, czyli o zasadach funkcjonowania rady nadzorczej w fundacjach rodzinnych. Strona Konferencji http://nadzorcza.pl/

Sposób funkcjonowania rady protektorów określają art. 48 – 54 projektowanej Ustawy.

Art. 48. 1. Fundator w statucie może ustanowić radę protektorów.
2. Jeżeli liczba beneficjentów przekracza dwadzieścia pięć osób, ustanowienie rady protektorów jest obowiązkowe.
Art. 49. 1. Rada protektorów pełni funkcje nadzorcze w stosunku do zarządu w zakresie przestrzegania prawa i postanowień zawartych w statucie.
2. Statut fundacji rodzinnej może rozszerzyć uprawnienia rady protektorów, w szczególności przewidywać, że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady protektorów przed dokonaniem określonych czynności.
3. Informacje, dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia powinny zostać przekazane radzie protektorów niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania do zarządu lub osoby obowiązanej. Rada protektorów może ustalić dłuższy termin odpowiedzi na jej żądanie. Nie można ograniczać dostępu członków rady protektorów do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.
Art. 50. Rada protektorów składa się z jednego albo większej liczby członków.
Art. 51. 1. Członkiem rady protektorów może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wyraziła zgodę na pełnienie funkcji, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
2. Członkiem rady protektorów może być także beneficjent, z tym, że łącznie beneficjenci nie mogą posiadać więcej niż połowę głosów w radzie protektorów.
Art. 52. 1. Członka rady protektorów powołuje się na pięcioletnią kadencję, chyba że statut stanowi inaczej.
2. Członek rady protektorów może być powołany na kolejne kadencje.
3. Powołania i odwołania członków rady protektorów dokonuje fundator, a po śmierci fundatora zgromadzenie beneficjentów.
4. W przypadku gdy fundacja rodzinna jest tworzona w testamencie, fundator może określić w nim członka albo członków rady protektorów.
5. Mandat członka rady protektorów wygasa z chwilą:
1) upływu kadencji, na jaką został powołany;
2) odwołania;
3) śmierci;
4) rezygnacji z pełnienia funkcji.
6. Do złożenia rezygnacji przez członka rady protektorów stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.
7. Członek rady protektorów może być odwołany w każdym czasie. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka rady protektorów
8. Statut może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania do ważnych powodów.
Art. 53. Członkowie rady protektorów mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem. Jeżeli nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.
Art. 54. Nie można pełnić jednocześnie funkcji członka zarządu i funkcji członka rady protektorów.

Ustawa najprawdopodobniej wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Pełna treść projektu Ustawy https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12344906/12774282/12774283/dokument495478.pdf