Ryzyko związane z pandemią COVID-19 – przykład zapisu w sprawozdaniu z działalności jednostki

1949
views

Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wpływu pandemii COVID-19 na działalność Spółki. Istnieje ryzyko, że w przypadku długoterminowego, negatywnego wpływu pandemii na
gospodarkę część subskrybentów CDA Premium zrezygnuje z usług Emitenta. Powyższe mogłoby skutkować zmniejszeniem przychodów generowanych przez Emitenta. Niemniej jednak na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Spółka nie odnotowuje istotnych skutków związanych z wpływem pandemii COVID-19 na bieżącą działalność Emitenta. Jedocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że podczas trwania pandemii, zauważalny był istotny wzrost zainteresowania usługami Emitenta, co w ocenie Zarządu wynika m.in. ze zwiększenia ilości czasu spędzanego w domu. Zaznaczyć należy, że na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki, brak wiedzy dotyczących przyszłych decyzji organów państwowych i międzynarodowych, a także ich długoterminowego wpływu na gospodarkę nie można w sposób jednoznaczny określić wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Spółki.

Źródlo: Sprawozdanie z działalności spółki CDA S.A. za 2020 rok – str. 23