Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 1 kwartale 2023 roku

673
views

W 1 kwartale 2023 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw niefinansowych były zbliżone do uzyskanych rok wcześniej.
Nakłady inwestycyjne były wyższe o 7,2% od notowanych w 1 kwartale 2022 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 1,3%).

Przychody ogółem były wyższe o 18,0% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 19,1%. Wynik
finansowy netto wyniósł 58,8 mld zł i był niższy o 0,2% niż przed rokiem.

Nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw w 1 kwartale br. wyniosły 40,5 mld zł i były (w cenach stałych) o 7,2% wyższe niż przed rokiem.

Źródło danych GUS: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/wyniki-finansowe-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-1-kwartale-2023-roku,12,51.html

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 17 036 przedsiębiorstw niefinansowych (jednostek prawnych) prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A według PKD 2007); działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K według PKD 2007); szkół wyższych; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.