Sprawozdanie finansowe – co na nie się składa? Poradnik nie tylko dla członka rady nadzorczej

140
views

Ustalenie co składa się na roczne sprawozdanie finansowe jest nie lada wyzwaniem. Poniżej poradnik, który pozwoli przejść przez gąszcz wymagań narzuconych ustawą o rachunkowości (i nie tylko)

(1) Spółka akcyjna
– bilans
– rachunek zysków i strat
– informacja dodatkowa
(składająca się z wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień)
– zestawienie zmian w kapitale własnym
– rachunek przepływów pieniężnych
– sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.

Jednostka mała i mikro sporządza bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkową, sprawozdanie z działalności jednostki w mniejszym zakresie, a także może nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych

Dodatkowo „duża” spółka akcyjna (obowiązkowym warunkiem jest w tym przypadku zatrudnienie powyżej 500 pracowników, więcej art. 49b) może zostać objęta obowiązkiem sporządzania oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Niektóre jednostki zobligowane są również do przygotowania sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej (art. 63e i następne)

Spółka notowana na NewConnect zgodnie z wymogami Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Spółka notowana na Rynku Główny GPW zgodnie z wymogami Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (§ 70 i § 71)

Jeżeli zostały spełnione wymogi art. 55 i następnych dodatkowo obowiązkowe jest sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(2) Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
– bilans
– rachunek zysków i strat
– informacja dodatkowa
(składająca się z wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień)
– sprawozdanie z działalności jednostki

Jeżeli podlega obowiązkowemu badaniu także:
– zestawienie zmian w kapitale własnym
– rachunek przepływów pieniężnych

Sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta jeżeli spełnia wymogi określone w art. 64, ust. 1

Jednostka mała i mikro sporządza bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkową, sprawozdanie z działalności jednostki w mniejszym zakresie, a także może nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych

Dodatkowo „duża” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (obowiązkowym warunkiem jest w tym przypadku zatrudnienie powyżej 500 pracowników, więcej art. 49b) może zostać objęta obowiązkiem sporządzania oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Niektóre jednostki zobligowane są również do przygotowania sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej (art. 63e i następne)

Jeżeli zostały spełnione wymogi art. 55 i następnych dodatkowo obowiązkowe jest sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(3) Spółki komandytowo-akcyjne, (4) spółki jawne, której wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, (5) spółki której wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, (6) spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej
– bilans
– rachunek zysków i strat
– informacja dodatkowa
(składająca się z wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień)
– sprawozdanie z działalności jednostki

Jeżeli podlega obowiązkowemu badaniu także:
– zestawienie zmian w kapitale własnym
– rachunek przepływów pieniężnych

Sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta jeżeli spełnia wymogi określone w art. 64, ust. 1

Jednostka mała i mikro sporządza bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkową, sprawozdanie z działalności jednostki w mniejszym zakresie, a także może nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych

Dodatkowo „duża” spółka (obowiązkowym warunkiem jest w tym przypadku zatrudnienie powyżej 500 pracowników, więcej art. 49b) może zostać objęta obowiązkiem sporządzania oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Niektóre jednostki zobligowane są również do przygotowania sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej (art. 63e i następne)

Jeżeli zostały spełnione wymogi art. 55 i następnych dodatkowo obowiązkowe jest sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(7) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, (8) spółki cywilne osób fizycznych, (9) spółki cywilnie osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku, (10) spółki jawne osób fizycznych, (11) spółki partnerskie oraz (12) przedsiębiorstwa w spadku
/tylko w przypadku jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro/
– bilans
– rachunek zysków i strat
– informacja dodatkowa
(składająca się z wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień)

Jeżeli podlega obowiązkowemu badaniu także:
– zestawienie zmian w kapitale własnym
– rachunek przepływów pieniężnych

Sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta jeżeli spełnia wymogi określone w art. 64, ust. 1

Jednostka mała i mikro sporządza bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkową w mniejszym zakresie, a także może nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych

Niektóre jednostki zobligowane są również do przygotowania sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej (art. 63e i następne)

Jeżeli zostały spełnione wymogi art. 55 i następnych dodatkowo obowiązkowe jest sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Pomocne informacje:
Art. 2 – kto podlega pod ustawę o rachunkowości
Art. 3, ust 1a i 1b – jednostka mikro, definicja
Art. 3, ust. 1c i 1d – jednostka mała, definicja
Art. 45 – ogólne wytyczne w zakresie sprawozdania finansowego
Art. 49 – wytyczne i zakres sprawozdania z działalności jednostki
Art. 49b – wytyczne i zakres oświadczenie na temat informacji niefinansowych 
Art. 55 – 58 wytyczne i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Art. 63e – 63i wytyczne i zakres sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej
Art. 64 – jednostki objęte obowiązkiem badania sprawozdania finansowego
Załącznik nr 1 – Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym
Załącznik nr 4 – Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym jednostki mikro
Załącznik nr 5 – Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym jednostki małej

Aktualny tekst ustawy o rachunkowości na http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,16,43,568,,,ustawa-z-dnia-29091994-r-o-rachunkowosci1.html


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/ionMag/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008