Credit Management po pandemii

391
views

10 czerwca 2022 r. w Krakowie odbyła się konferencja Fundacji PICM (Polski Instytut Credit Management) pt. „Credit Management po pandemii”. Piotr Rybicki był jednym z prelegentów – wygłosił prelekcję pt. Analiza sprawozdań finansowych w zmiennym otoczeniu.

Gdy już wszyst­kim wy­da­wa­ło się, że na­uczy­li­śmy się ana­li­zo­wać spra­woz­da­nia fi­nan­so­we w cza­sie Co­vid-19, po­ja­wi­ło się ko­lej­ne – wca­le nie mniej­sze – wy­zwa­nie. I obec­nie, mimo iż po­sia­da­my już pew­ne – dość duże – do­świad­cze­nie ana­li­zy fi­nan­so­wej w sy­tu­acji kry­zy­so­wej, to jed­nak na­dal to jak bę­dzie wy­glą­dał rok 2022 i jak bę­dzie­my ana­li­zo­wać spra­woz­da­nia fi­nan­so­we za I pół­ro­cze i III kwar­ta­ły tego roku – po­zo­sta­je dla nas wiel­ką nie­wia­do­mą. Oczy­wi­ście każ­de­go dnia co­raz wię­cej wie­my, ale chy­ba każ­dy sta­wia so­bie py­ta­nie – kie­dy sy­tu­acja, głow­nie ta ma­kro­eko­no­micz­na – się usta­bi­li­zu­je. Bo to, że ma ona ogrom­ny wpływ na wy­ni­ki firm – każ­dy wi­dzi.” – powiedział podczas swojej prelekcji Piotr Rybicki.

Więcej na: https://creditmanagermagazine.pl/2022/06/credit-management-po-pandemii-powrot-seminariow-stacjonarnych-picm/

NadzórKorporacyjny.pl jest partnerem Konferencji.