Apel

444
views

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła kary pieniężne na dwóch członków rady nadzorczej “za rażące niedopełnienie obowiązków informacyjnych” co stanowiło naruszenie art. 96 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Z komunikatu KNF z 13 kwietnia 2021 r.:

Nałożenie kary na Strony, sprawujące w Spółce funkcje członków rady nadzorczej jest konsekwencją ukarania samej Spółki. Komisja 24 września 2019 r. wydała decyzję nakładającą na Spółkę karę pieniężną w wysokości 500 000 zł oraz karę wykluczenia papierów wartościowych Spółki z obrotu na rynku regulowanym za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych poprzez nieopublikowanie łącznie siedmiu raportów okresowych.

Rada nadzorcza, jako organ spółki akcyjnej sprawuje nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej dziedzinach. Zakres nadzoru obejmuje czynności faktyczne i prawne, które wpływają na gospodarczą i prawną sytuację spółki akcyjnej. Nadzór ten powinien być stały. Wykluczone tym samym jest, aby miał on charakter incydentalny. Nadzór nie może być wybiórczy i ograniczać się np. wyłącznie do weryfikacji sprawozdań finansowych spółki lub nie być realizowany w żadnym zakresie. Na radzie nadzorczej spoczywa również obowiązek działania w celu usunięcia nieprawidłowości wykrytych podczas bieżącej kontroli działalności spółki akcyjnej. Rada nadzorcza w spółce publicznej powinna być jej aktywnym organem.

Zadaniem jej jest bieżący monitoring funkcjonowania emitenta, w szczególności działalności jego organu zarządzającego.

Rada nadzorcza spółki akcyjnej jest organem kolegialnym, ale obowiązki związane ze sprawowaniem stałego nadzoru i kontroli obciążają w równym stopniu wszystkich jej członków. Nie wyłączają tej powinności umowne podziały obowiązków między członkami rady nadzorczej, wynikające np. z jej regulaminu.

Od członków rady nadzorczej spółki publicznej oczekuje się szczególnego rodzaju umiejętności i wiedzy. Podejmując się piastowania takiej funkcji, kandydat powinien dokonać oceny własnych kompetencji pod kątem późniejszego należytego wywiązywania się z tego rodzaju obowiązków, uwzględniając odpowiedzialność za działania emitenta w stosunku do jego akcjonariuszy. Powinien mieć również świadomość daleko idących konsekwencji nieprawidłowego realizowania funkcji kontrolno-nadzorczych, które będą na nim ciążyły, w tym m. in. ryzyka ponoszenia odpowiedzialności na podstawie art. 96 ust. 6a pkt 2 ustawy o ofercie.

Apel do Komisji Nadzoru Finansowego

Jeżeli nałożone kary mają pełnić funkcję edukacyjną to niezbędna jest odpowiedź na następujące pytania:
– za jakie faktyczne naruszenia zostali ukarani członkowie rady nadzorczej?
– czy ma znaczenie zasiadanie (lub nie) w komitecie audytu?
– dlaczego zostali ukarani tylko dwaj członkowie, co z pozostałymi?

– jak mają postąpić członkowie rady nadzorczej dziś, w przypadku gdy spółka nie dotrzyma terminów publikacji, lub dopuszcza się innych uchybień?

Komisjo Nadzoru Finansowego – jako członkowie rad nadzorczych – prosimy o wsparcie!
Nikt z nas – profesjonalnych członków rad nadzorczych – nie decyduje się na członkowsko w radzie nadzorczej po to aby w przyszłości zostać ukaranym przez KNF.

W imieniu wszystkich członków rad nadzorczych – dziękuje.

Piotr Rybicki

/pełna treść komunikatu KNF – https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_dot_wydania_decyzji_administracyjnej%20_ws_Krzysztofa_Burasa_oraz_Micha%C5%82a_Polza_73310.pdf/


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/ionMag/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008