Piotr Rybicki wykładowcą programu PICM PROFESSIONAL©

241
views

Program certyfikacyjny PICM Professional© to kompleksowe potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w zakresie kontroli kredytowej należności handlowych oraz zarządzania kredytem kupieckim.

PICM Professional© to praktyczne i skuteczne uczenie się, które ma wpływ na Państwa karierę oraz na rentowność i sukces Państwa firmy lub pracodawcy. PICM Professional© pozwala uczyć się od zespołu specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę zawodową i będą dzielić się swoimi realnymi doświadczeniami i sukcesami. Dzięki temu zdobyta solidna wiedza jest ściśle związana z praktyką biznesową.

WYKŁADOWCA: Piotr Rybicki

Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku.

Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Wykłady prowadzone przez Piotra Rybickiego

Księgowość i Finanse ➡ Celem modułu jest zdobycie wiedzy na temat podstawowych zagadnień dotyczących organizacji i prowadzenia księgowości, zasad ewidencji księgowej oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Moduł przybliża również tematykę dotyczącą zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w tym ustalania progu rentowności, analizy kosztów, mechanizmu dźwigni finansowej oraz wartości pieniądza w czasie.

Analiza Finansowa – podstawy ➡ Celem modułu jest zdobycie wiedzy na temat kompleksowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, w tym zagadnienia związane z analizą rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności i działania. Podczas zajęć zaprezentowana będzie wiedza, której nabycie pozwala podejmować trafne decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania współpracy z kontrahentami w zależności od ich sytuacji finansowej. Całość zagadnień omawianych będzie przy wykorzystaniu konkretnych przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań, w których uczestnicy na bieżąco będą mogli sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności.

Analiza Finansowa – zaawansowana ➡ Celem modułu jest nabycie umiejętności stosowania zaawansowanych metod analizy finansowej w praktyce. Zajęcia w szczególności koncentrują się na wykształceniu umiejętności doskonałej interpretacji i rozumienia kapitału pracującego netto i jego komponentów, wykrywaniu nieprawidłowości i efektów tzw. kreatywnej rachunkowości w sprawozdawczości, rozumieniu „pułapek” analizy finansowej, przewidywaniu bankructwa oraz oceny zdolności firmy do kontynuowania działalności.

Szczegółowe informacje na stronie: https://picm.pl/dzialalnosc/picm-professional/