Zawyżone wynagrodzenia dla członków zarządów i rad nadzorczych spółek komunalnych

334
views

NIK negatywnie oceniła przestrzeganie przepisów o zasadach wynagradzania członków zarządu i rad nadzorczych w skontrolowanych przedsiębiorstwach energetyki cieplnej w województwie podlaskim, bowiem w prawie wszystkich kontrolowanych spółkach wynagrodzenia te były zawyżone – łącznie o prawie milion złotych.

W 2016 r. weszła w życie tzw. nowa ustawa kominowa, zgodnie z którą wysokość wynagrodzeń członków organów zarządzających oraz organów nadzorczych miała być ustalana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (ogłaszane corocznie przez Prezesa GUS), bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego. Przepisy ustaw okołobudżetowych na lata 2018-2022 „zamrażały” podstawę wymiaru wynagrodzeń dla członków zarządów i rad nadzorczych spółek na poziomie obowiązującym w 2017 roku (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2016 r. wynosiło 4403,78 zł).

Z ustaleń kontroli NIK wynika, że w sześciu z siedmiu skontrolowanych spółek wypłacano wynagrodzenia członkom zarządów lub rad nadzorczych w zawyżonej wysokości. W przedsiębiorstwach tych (MPEC w ŁomżyMPEC w AugustowiePEC w GrajewiePEC w HajnówceMPEC w Bielsku Podlaskim i PEC w Łapach) wynagrodzenia członków zarządów lub rad nadzorczych przez kilka lat nie były utrzymane na poziomie ustalonym dla roku 2017. Tymczasem takiego ograniczenia wymagały przepisy ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustaw budżetowych. Niezastosowanie się do tego obostrzenia spowodowało wypłacenie wynagrodzeń zawyżonych łącznie o 995,2 tys. zł. Trzy spółki w trakcie (PEC w Grajewie) lub po kontroli NIK (MPEC w AugustowiePEC w Łapach) wyeliminowały te nieprawidłowości, określając wynagrodzenia zarządów i rad nadzorczych w prawidłowej wysokości, a trzy kolejne (MPEC w Łomży, PEC w Hajnówce, MPEC w Bielsku Podlaskim) podjęły kroki naprawcze w tym kierunku. Wszystkie spółki rozpoczęły też działania w celu odzyskania nienależnie wypłaconych wynagrodzeń. Tylko w jednym kontrolowanym przedsiębiorstwie (PEC w Mońkach) wynagrodzenia przyznawano z zachowaniem obowiązującego limitu.

Ponadto nieprawidłowości lub uwagi w ocenach dotyczyły nieokreślenia wymaganych wskaźników realizacji celów zarządczych, minimalnych wartości stopnia ich realizacji oraz odpowiadających im wag, przez co utrudniona lub wręcz niemożliwa była do przeprowadzenia rzetelna ocena efektów podejmowanych działań przez organy zarządzające jednostkami.  

Informacja prasowa: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/wynagrodzenia-dla-czlonkow-zarzadow-w-przedsiebiorstwach-energetyki-cieplnej.html

Wystąpienia pokontrolne: https://www.nik.gov.pl/kontrole/I/22/002/LBI/

Wybrane fragmenty